Digital Media Management

Nowe media: między nadmiarem i brakiem

Artykuł odnosi pojęcia nadmiaru i braku do nowych mediów, w szczególności do internetu. Na przykładzie m.in. usług wyszukiwania zawartości przedstawione…
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks