Searching for socjologia wiedzy

We've found 85,910 results for your search term in all documents.

MEDIALABY, FABLABY I BANKI WIEDZY JAKO NOWE MODELE INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH I ANIMACYJNYCH. PROBLEMY I WYZWANIA

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na specyfikę działań nowatorskich instytucji nowomedialnych, o charakterze edukacyjnym i animacyjnym. Autorka odnosząc…

SOCJOLOGIA JAKO NAUKA I WIEDZA

SOCJOLOGIA JAKO NAUKA I WIEDZA. Socjologia jest to nauka o społeczeństwie ( z łac. Societes – społeczeństwo , z gr. Logos – rozum, nauka) Społeczeństwo…

Quiz z wiedzy o numizmatyce antycznej [please download]

Quiz z wiedzy o numizmatyce antycznej [please download]

Robert Romanowski 2011 Znaczenie innowacji w gospodarce opartej na wiedzy

Robert Romanowski 2011 Znaczenie innowacji w gospodarce opartej na wiedzy

(1977) Jodkowski, Falsyfikacjonizm a wzrost wiedzy

Falsificationism and a Growth of Science (in Polish)

E-humanistyka. Ku wiedzy wirtualnej (recenzja)

Art

Recenzja książki Virtual Knowledge. Experimenting in the Humanities and Social Sciences , red. P. Wouters, A. Beaulieu, A. Scharnhorst, S. Wyatt, MIT…

gospodarka wiedzy

Projekt "Kształcimy najlepszych-kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów oraz akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu…

Biblioteki w elektronicznej gospodarce opartej na wiedzy

Biblioteki w elektronicznej gospodarce opartej na wiedzy. Powrót do pytań fundamentalnych. Do czego mają służyć biblioteki w społeczeństwie wiedzy i w…

Uczmy si? przez ca?e ?ycie! Alfabetyzacja cyfrowa podstaw? gospodarki wiedzy

Uczmy się przez całe życie! Alfabetyzacja cyfrowa podstawą gospodarki wiedzy. Krzysztof Głomb prezydent European Local Authorities’ Telematic Network…

Test wiedzy o nizinach

Test wiedzy o nizinach. Podaj imię i nazwisko 1. Na ostatnim slajdzie sprawdź skalę ocen. Zadanie 1. Do opisów form ochrony przyrody dobierz właściwe…

Elementy gospodarki elektronicznej opartej na wiedzy

Elementy gospodarki elektronicznej opartej na wiedzy. dr Zbigniew E. Zieliński zzielins@wsh-kielce.edu.pl Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego ul.…

Edukacja w wybranych dokumentach władzy 2009–2012: ku rynkowej optymalizacji wiedzy. I obywatelskie a propos.

In the following text, selected governmental documents created in 2009–2012, infuential on the state’s development in the next few decades, are analyzed. The…

Implementacja algorytmów ewolucyjnych w gospodarce opartej na wiedzy

Implementacja algorytmów ewolucyjnych w gospodarce opartej na wiedzy
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks