Searching for pravo i kultura

We've found 64,828 results for your search term in all documents.

Metodologia Oral History, Kultura i Historia, vol. 20, 2011. [in Polish]

Metodologia Oral History, Kultura i Historia, vol. 20, 2011. [in Polish]

Upravno i radno pravo prema programu pravosudnog ispita

Upravno i radno pravo prema programu pravosudnog ispita

Nova kultura debate i promena strukture srpskog romana [New Debate Culture and Transformed Structure of Serbian Novel],pp.72-91

Nova kultura debate i promena strukture srpskog romana [New Debate Culture and Transformed Structure of Serbian Novel],pp.72-91

Tomorad, M. (2011) Povijest i kultura grckog i rimskog svijeta

Tomorad, M. (2011) Povijest i kultura grckog i rimskog svijeta

„Kłopotliwe” ciała w filmach Harmony’ego Korine’a. „Skrawki” i „Julien Donkey-Boy” wobec przedstawień ułomności fizycznej w kinie amerykańskim, „Media — Kultura — Komunikacja Społeczna” 2017, nr 4

“Troublesome” Bodies in Harmony Korine’s Films: Gummo and Julien Donkey-Boy in the Context of History of Physical Disability Representation in American…

Piłkarz jako marka i peryferyjny kibic jako aborygen. O wybranych społecznych konsekwencjach komercjalizacji sportu. 2012. Kultura i Społeczeństwo nr 3.

Piłkarz jako marka i peryferyjny kibic jako aborygen. O wybranych społecznych konsekwencjach komercjalizacji sportu. 2012. Kultura i Społeczeństwo …

Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna (Reframe Modernism. Modernity and the Popular Culture)

Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna (Reframe Modernism. Modernity and the Popular Culture)

Dopuštena plaćanja tijekom nelikvidnosti, Pravo i porezi, br. 7. (2013.) str. 3.– 7.

Dopuštena plaćanja tijekom nelikvidnosti, Pravo i porezi, br. 7. (2013.) str. 3.– 7.

pravo i duznost neposlusnosti Habermas.pdf

П ОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА УДК: 323.25+342.7 Српска политичка мисао Примљено: 07. јануара 2010. број 1/2010.…
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks