Searching for kultura i iskusstvo

We've found 96,551 results for your search term in all documents.

Metodologia Oral History, Kultura i Historia, vol. 20, 2011. [in Polish]

Metodologia Oral History, Kultura i Historia, vol. 20, 2011. [in Polish]

Nova kultura debate i promena strukture srpskog romana [New Debate Culture and Transformed Structure of Serbian Novel],pp.72-91

Nova kultura debate i promena strukture srpskog romana [New Debate Culture and Transformed Structure of Serbian Novel],pp.72-91

Tomorad, M. (2011) Povijest i kultura grckog i rimskog svijeta

Tomorad, M. (2011) Povijest i kultura grckog i rimskog svijeta

„Kłopotliwe” ciała w filmach Harmony’ego Korine’a. „Skrawki” i „Julien Donkey-Boy” wobec przedstawień ułomności fizycznej w kinie amerykańskim, „Media — Kultura — Komunikacja Społeczna” 2017, nr 4

“Troublesome” Bodies in Harmony Korine’s Films: Gummo and Julien Donkey-Boy in the Context of History of Physical Disability Representation in American…

Piłkarz jako marka i peryferyjny kibic jako aborygen. O wybranych społecznych konsekwencjach komercjalizacji sportu. 2012. Kultura i Społeczeństwo nr 3.

Piłkarz jako marka i peryferyjny kibic jako aborygen. O wybranych społecznych konsekwencjach komercjalizacji sportu. 2012. Kultura i Społeczeństwo …

Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna (Reframe Modernism. Modernity and the Popular Culture)

Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna (Reframe Modernism. Modernity and the Popular Culture)

Susreti dviju kultura Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti. Zbornik radova, ur. Sandor Bene, Zoran Ladić i Gabor Hausner

Susreti dviju kultura Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti. Zbornik radova, ur. Sandor Bene, Zoran Ladić i Gabor Hausner

Tomasz Leszniewski Indywidualność w społeczeństwie jako propozycja nowego paradygmatu w socjologii? Refleksja nad koncepcją Jana Szczepańskiego, Kultura i Edukacja 2013, nr 4(97): 93-110

Tomasz Leszniewski Indywidualność w społeczeństwie jako propozycja nowego paradygmatu w socjologii? Refleksja nad koncepcją Jana Szczepańskiego, Kultura i…

Makurat Mirella 2012, Uchodźstwo Macedończyków z Grecji - „wielka historia”, „mała herstoria”, Kultura i Historia, T. 22, (s. 1-25).

Makurat Mirella 2012, Uchodźstwo Macedończyków z Grecji - „wielka historia”, „mała herstoria”, Kultura i Historia, T. 22, (s. 1-25).
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks