Crafts

25 views

Sözlü Halk Masalına Dilbilimsel Yaklaşım Denemesi

Sözlü Halk Masalına Dilbilimsel Yaklaşım Denemesi
of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
  Uluslararası Sosyal Ara   tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume 2/6 Winter 2009 Editör  Yrd. Doç. Dr. Muhammet KUZUBA    Danı  ma Kurulu Doç. Dr. M. Yavuz ERLER - Doç. Dr. Kemalettin  AH  N - Yrd. Doç. Dr. Bekir  MAN - Yrd. Doç. Dr. Salih DEM  RB  LEK Yönetim Kurulu  Sami BASKIN - Ahmet DA  LI - Nuh DO    AN - Yılmaz IRMAK - Yunus KAPLAN Cafer ÖZDEM  R - Yakup POYRAZ - Ömer SARAÇ - Kadir YALINKILIÇ - M. Fatih YILMAZ Yayın Kurulu  Prof. Dr. Walter ANDREWS - Prof. Dr. Necati DEM  R - Prof. Dr. Ramesh DEOSARAN - Prof. Dr. Pavel DOLUKHANOV Prof. Dr. Norbert FRIES - Prof. Dr. Shih-chung HSIEH -   Prof. Dr. Atabey KILIÇ - Prof. Dr. Nebi ÖZDEM  R Prof. Dr. Maria Pia PEDANI - Assoc. Prof. Dr. Norhasni Z. ABIDDIN - Doç. Dr. Rainer CZICHON Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAA  AÇ - Yrd. Doç. Dr. Ya  ar BARUT - Yrd. Doç. Dr.  . Murat ÇAKMAKÇI Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÇIBLAK - Yrd. Doç. Dr. Emine KOLAÇ - Yrd. Doç. Dr. Özen YAYLAGÜL - Dr. Francis A. ADESOJI Dr. Sotiris KOUKOULAS - Dr. Irvin SCHICK - Dr. Gülim  AD  YEVA - Dr. Fatih USLUER Hakem Kurulu Prof. Dr.   Mehmet AÇA   Balıkesir Üniversitesi   Prof. Dr.   Fatma AL  S  NANO  LU   Gazi Üniversitesi   Prof. Dr.   Walter ANDREWS   University of Washington (Amerika Birle  ik Devletleri)   Prof. Dr.   Mehmet ARSLAN   Gaziosmanpa  a Üniversitesi   Prof. Dr.    smihan ARTAN   Ankara Üniversitesi   Prof. Dr.   Erman ARTUN   Çukurova Üniversitesi   Prof. Dr.   Mahir AYDIN    stanbul Üniversitesi Prof. Dr.   Mahmut AYDIN   Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Prof. Dr.   Hatice AYNUR   Yıldız Teknik Üniversitesi   Prof. Dr.   Pakize AYTAÇ   Gazi Üniversitesi   Prof. Dr.   Ingeborg BALDAUF   Humboldt Universität zu Berlin (Almanya)   Prof. Dr.   Fuzuli BAYAT   Gaziantep Üniversitesi   ULUSLARARASI SOSYAL ARA  TIRMALAR DERG  S    THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH   Issn: 1307-9581 Volume: 2 Issue: 6 Winter 2009 www.sosyalarastirmalar.com    Uluslararası Sosyal Ara   tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume 2/6 Winter 2009 9 Doç. Dr.   Mehmet KUTALMI    Fatih Üniversitesi   Doç. Dr.   Makbule MUHARREMOVA   Osmangazi Üniversitesi   Doç. Dr   Christoph K. NEUMANN Bilgi Üniversitesi   Doç. Dr.   Ali  hsan ÖBEK   Trakya Üniversitesi   Doç. Dr.   Nebi ÖZDEM  R   Hacettepe Üniversitesi   Doç. Dr.   Oktay ÖZEL   Bilkent Üniversitesi   Doç. Dr.   Erkan PER  EMBE   Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Doç. Dr.   Gülden SARIYILDIZ    stanbul Üniversitesi   Doç. Dr.    lhami SI  IRCI   Kırıkkale Üniversitesi   Doç. Dr.   Kemalettin  AH  N   Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Doç. Dr. Zeki TA  TAN   Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Doç. Dr.   Orhan Kemal TAVUKÇU   Atatürk Üniversitesi   Doç. Dr.    brahim TELL  O  LU   Karadeniz Teknik Üniversitesi   Doç. Dr.   Mehmet TEZCAN   Karadeniz Teknik Üniversitesi   Doç. Dr.   Enver TÖRE   Marmara Üniversitesi   Doç. Dr.   Kemal ÜÇÜNCÜ   Karadeniz Teknik Üniversitesi   Doç. Dr.   Gholam VATANDOUST   American University of Kuwait (Kuveyt)   Doç. Dr.   Ülkü Eser ÜNALDI   Gazi Üniversitesi   Doç. Dr.   Hanifi VURAL   Gaziosmanpa  a Üniversitesi   Doç. Dr.   Ertu  rul YAMAN   Gazi Üniversitesi   Doç. Dr. Metin YASA   Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Doç. Dr. Harun YILDIZ:   Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Doç. Dr. Netice YILDIZ   Do  u Akdeniz Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)   Doç. Dr.   Ali YILMAZ   Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Doç. Dr. Kazım YOLDA     nönü Üniversitesi   Doç. Dr. Ahmet YÜKSEL   Ondokuz Mayıs Üniversitesi   YAYIN  LKELER   Uluslararası Sosyal Ara  tırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research yılda dört sayı (güz, kı  , bahar ve yaz ) olarak internet üzerinden yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz,  EBSCO, DOAJ, Scientific Commons, Ulrichsweb, Index Copernicus, Public Knowledge Project (PKP),  ICAAP,    Journal Seek   vb. uluslararası indeksler tarafından taranmakta; University of London, Arizona State University, The City University of New York, The University of North Carolina, Indiana Earlham College, York University, Georgetown University, John Brown University, University of Regensburg,    Reading University, The University of Hong Kong  gibi bir çok üniversitenin kütüphanesinde listelenmektedir. Uluslararası Sosyal Ara  tırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research,  dil, edebiyat, halkbilimi,  tarih, co     rafya, e    itim bilimleri, din bilimleri, sosyoloji, psikoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi  vb . sosyal alanlara ait ara  tırmaya dayanan, sahasına katkı sa  layacak nitelikte bilimsel makaleleri yayınlamaktadır. Adı geçen alanlarda hazırlanan  bilimsel kitaplara ait de    erlendirme yazıları   da derginin yayın kapsamı içindedir. Dergiye gönderilecek makalenin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamı   olması  gerekmektedir. Ulusal veya uluslararası sempozyumlarda sunulan bildiriler, yine ba  ka bir yerde yayınlanmamı   olması ve dipnotta belirtilmesi ko  uluyla dergimizde yayınlanabilir. Bu konuda tüm sorumluluk yazara aittir. Dergide Türkçe makalelerin yanı sıra  ngilizce, Almanca, Fransızca ve  talyanca makaleler de yayınlanabilir.    Uluslararası Sosyal Ara   tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume 2/6 Winter 2009 10 Dergiye gönderilen makale, dergi editörleri tarafından yayına uygunluk açısından incelendikten sonra iki hakeme gönderilir. Hakemlerin de  erlendirmeleri sonucunda iki  yayınlanabilir raporu alan makale, dergi yönetimince uygun görülen bir sayıda yayınlanır. Hakem raporlarının birisinin olumlu, di  erinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir. Yayınlanan makalelerin uluslararası indekslere eklenmesinde sorun ya  anmaması için özet ve anahtar kelimeler gerekmektedir. Bu nedenle dergiye gönderilecek makalede mutlaka Türkçe-  ngilizce özet   ve anahtar kelimeler-key words  bulunmalıdır. Ayrıca makalenin  ngilizce ba  lı  ı ,   Türkçe ba  lı  ın altına eklenmelidir. Makale word dosyası  olarak hazırlanmalıdır. Makalede sayfa düzeni   u  ekilde olmalıdır: Metin boyutu   Dipnot boyutu   Paragraf aralı  ı   Paragraf girinti Üst kenar bo  lu  u Alt kenar bo  lu  u   Sa   kenar bo  lu  u Sol kenar bo  lu  u Satır aralı  ı  11 punto 8 punto 6 nk 1.25 cm 5 cm 5 cm 4 cm 4 cm Tek Yazım esnasında özel font kullanılmı   ise, bu fontlar makale ile birlikte gönderilmelidir. Makalede atıf yapılan kayna  ın dipnotta gösterimi a  a  ıdaki  ekilde olmalıdır : Kitaplarda: Yazarın Soyadı, Adı. Kitabın Adı. (çev.: Adı Soyadı). Yayınevi. Baskı Yeri, Yılı. Sayfa Numarası. Makalelerde: Yazarın Soyadı, Adı. "Makale Adı".  Dergi Adı,  Sayı. Yayınevi. Baskı Yeri, Yılı. Sayfa Numarası. Tezlerde:  Hazırlayan. Tezin Adı, (Yüksek Lisans-Doktora Tezi, Tarihi), Üniversite ve Enstitü Adı. E  er kullanılan kaynak metin içinde gösterilmek isteniyorsa, yazarın "soyadı baskı yılı-sayfa numarası" (Kaplan 1967: 76) yazılmalıdır. Ayrıca, kullanılan bütün kaynaklar makalenin sonunda "Kaynakça" adı altında verilmelidir. Bu ilkelere uymayan makaleler kesinlikle de  erlendirilmeye alınmayacaktır.  Uluslararası Sosyal Ara  tırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, gönderilen makaleleri yayınlayıp yayınlamama, gerekli gördü  ü durumlarda makaleler üzerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir. Gönderilen yazıların yayınlanma hakkı dergi yönetimine, bilimsel ve hukukî sorumlulukları yazarlarına aittir. Dergide yayınlanan yazılar, -bilimsel etik açısından- dergi yönetimin yazılı izni olmadan hiçbir  ekilde ço  altılamaz ve ba  ka bir yerde (matbu olarak veya internet ortamında) tekrar yayınlanamaz. Makaleler, makale@sosyalarastirmalar.com   dergi@sosyalarastirmalar.com  veya sosyalarastirmalar@hotmail.com  adresine gönderilmelidir.    Uluslararası Sosyal Ara   tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume 2/6 Winter 2009 1  Ç  NDEK  LER * Kapak  *  çindekiler............................................................................................................................... 1-5 * Künye........................................................................................................................................ 6-10 * XVI-XVIII. Yüzyıl Osmanlı Kaynaklarında Nahçıvan ve Çevresi ile Ba  lı Antroponimlerin Linqvistik Hususiyetleri Yrd. Doç. Dr. Arzu ABBASOVA......................................................................................... 11-14 * Effects of Student Teams-Achievement Division Strategy and Mathematics Knowledge on Learning Outcomes in Chemical Kinetics Dr. Francis A. ADESOJI - Dr. Tunde L. IBRAHEEM..................................................... 15-25 * Participant's Assesment Towards Human Development Adult Education Program in Malaysia Abdul Razaq AHMAD - Norhasni Z. ABIDDIN - Wan H. W. MAMAT........................ 26-36 * Authoring a Dialogical Working Knowledge: A Bakhtinian Approach Che Mahzan AHMAD............................................................................................................ 37-43 * La Hausse Des Internautes En Tuquie: Le Cas Etudiants De Français Langue Etrangere De L'euniversite Anadolu Dr. Veda ASLIM YET  ........................................................................................................ 44-55 * Discussion on 'War' and 'Peace' in the Past and Our Time's Agendas with a Reference of Tolstoy's Novel War and Peace  Doç. Dr. Beyhan ASMA......................................................................................................... 56-62 * Mitolojik Zıtlık Paradigmasında Baba-O  ul Mücadelesi Prof. Dr. Fuzuli BAYAT........................................................................................................ 63-70 * Anne-Babaların Kız ve Erkek Çocuklarına Uyguladıkları  iddet  çermeyen Disiplin Tekniklerinin Türleri ve Sıklıkları Prof. Dr. Asude B  LG  N - Yrd. Doç. Dr. Hülya KARTAL............................................... 71-79 * Avrupa Toplumlarında Çokkültürcülük: Sosyolojik Bir Yakla  ım Doç. Dr. Kadir CANATAN.................................................................................................... 80-97 * Mikhail Bakhtin ve Edebiyat Bilimine Yakla  ımları (Sonya Petkova) Yrd. Doç. Dr.  . Murat ÇAKMAKÇI.................................................................................... 98-109 * Sözlü Halk Masalına Dilbilimsel Yakla  ım Denemesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ç  ÇEK.............................................................................................. 110-125 * Çaldıran Sava  ı'na Kadar Osmanlı-Savevi  li  kilerine Kısa Bir Bakı   Dr. Bilal DEDEYEV................................................................................................................ 126-135
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks