Career

14 views

Organizator de scoala si energic prefect

Organizator de scoala si energic prefect
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
  Organizator de şcoală şi prefect în vremuri de restrişte. Testamentul moral al lui Solomon Haliţă „Cunoscutul profesor de pedagogie de la Dorooi! "#rlad! $alaţi şi %aşi! revizor şi inspector şcolar! organizatorul învăţăm#ntului primar şi al activităţii e&traşcolare! cola'oratorul şi m#na dreaptă a lui Spiru Haret! Solomon Haliţă! energicul prefect în vremuri de restrişte al (udeţelor %aşi şi "istriţa)*ăsăud! creatorul at#tor instituţii şi iniţiator de şcoli! a fost şi el un vlăstar al acestui ţinut+ , ! aşa îl caracteriza un discipol de)al său! Sandu -anoliu! care a fost mulţi ani directorul colii normale /viitorul 0iceu pedagogic1 din *ăsăud. 2n satul 'ăilor îşi avea căsuţa lui fruntaşul rom#n -a&im Haliţă! notar! care mai înainte fusese şi învăţător şi care într)o vreme ţinuse în arendă „scalda+! adică 'aia S#ngeorzului.3e vremea c#nd se unea -oldova cu -untenia! în această căsuţă! la ,4 aprilie ,567! s)a născut al treilea copil al „cancelistului+ -a&im Haliţă şi al „mămucăi+ %leana %sipoaie.8ste cunoscut o'iceiul ardelenilor de a)şi 'oteza copiii cu nume din 9eciul Testament sau cu nume latineşti! ca să nu poată fi magiarizate /Solomon! nume din 9eciul Testament! care se traduce „paşnic+1.9ioiul copil a învăţat slova rom#nească la „şcoluţa+ cu trei cursuri „trivială+ din S#ngeorz! după care a mers la *ăsăud să urmeze şcolile mai înalte. După ce a învăţat carte nemţească şi rom#nească în clasa a %9)a a şcolii primare superioare „normale+! la vestitul dascăl Cosma :nca! s)a înscris la gimnaziul rom#nesc fundaţional de aici ; .2n cursul superior este notat cu „eminenţă+ mai la toate o'iectele! şi se distinge la învăţăm#ntul lim'ii rom#ne şi al filosofiei! dovedind aplicaţii frumoase şi în domeniul ştiinţelor reale. "unul profesor $rigore 3letosu! viitorul protopop ortodo& al "istriţei! încura(atorul talentelor! primul descoperitor al poetului Coş'uc! i)a fost şi lui Solomon Haliţă profesor! îndrumător şi prieten. 0a ;< de ani Solomon Haliţă îşi ia 'acalaureatul „cu laudă+ = .:nul ,547 este un an greu pentru rom#nii din :rdeal. :cum autorităţile magiare încep campania de magiarizare a şcolilor rom#neşti. Conform tradiţiei năsăudene! după care tinerii a'solvenţi urmau mai cu plăcere cursurile universitare din 9iena! unde era şi o ,  S:*D> -:*O0%>! Un om şi o energie în ?%coana unei şcoli dintr)un colţ de ţară rom#nesc+! *ăsăud! ,7=<! p. ;67. ;    Ibidem,  p. ;@<. =    Ibidem,  pp. ;@,);@;.  frumoasă societate rom#nească şi o altă mentalitate! Solomon Haliţă şi)a îndreptat şi el  paşii spre „3arisul+ 8uropei Centrale A . : plecat împreună cu un alt „năsăudean+ %uliu -oisil! cu „dele(anţul+ din "eclean la :paida! de unde au luat trenul spre Clu(! Oradea! 3esta! apoi 9iena! acesta fiind primul lor voia( cu trenul 6 .0a >niversitatea din 9iena studiază istoria! filosofia! pedagogie generală! logica! lim'a şi literatura germană! geografie etc. Tinerimea universitară! venită din toate  provinciile rom#neşti să studieze la 9iena! se aduna o'işnuit la societatea academică „Bom#nia ună+ @ . 2n afară de „Bom#nia ună+! un mănunci de ,4 studenţi au format un clu' deose'it pe care l)au 'otezat „:r'orele+! o influenţă deose'ită av#nd)o „Convor'irile literare+. :ici se citeau diferite lucrări! studii ale mem'rilor clu'ului. 3rintre aceştia s)a aflat şi Solomon Haliţă care a prezentat! mai înt#i la clu'! apoi la „Bom#nia ună+! în cursul anului ,55,,55;! studiul „0iteratura rom#nă înainte de ,5@<. Titu -aiorescu şi direcţia nouă critică în literatura rom#nă+ 4 . 2n perioada studenţiei din 9iena rom#nii organizau mari 'aluri! printr mem'rii comitetului de organizare al 'alului din anul ,55, îi găsim pe năsăudenii Solomon Haliţă şi %uliu -oisil. Toţi cei ,4 mem'ri care au format clu'ul „:r'orele+ s)au 'otezat unii pe alţii cu diferite pseudonime care mai de care mai giduşe! spre e&emplu %uliu -oisil era „-ăduvă+! iar Solomon Haliţă! „Scoarţă+ 5 . După informaţiile pe care le avem de la directorul colii primare din S#ngeorzul Bom#n! %ustin Soorca! Solomon Haliţă a mai făcut studii universitare la $raz şi 3raga. Beîntors din străinătate unde şi)a însuşit o vastă cultură apuseană şi europeană i s)a oferit un loc în modestele şi încercatele noastre instituţii culturale ardelene. Eirea lui energică şi sinceră! dar mai presus de toate mintea lui luminată! l)au sfătuit să treacă munţii în Begatul li'er activ#nd! între anii ,55=),57@! ca profesor în Dorooi! "#rlad! $alaţi şi %aşi 7 .i)a luat drept model pe $eorge 0azăr în cinstea căruia a redactat! în timpul c#nd era profesor la coala normală din "#rlad! o revistă pedagogică cu numele acestuia. Tot aici a scos ziarul „"#rladul+. 2n perioada c#t a funcţionat la "#rlad! la ;A fe'ruarie ,57<! Senatul Bom#niei a dez'ătut proiectul de lege votat şi adoptat de :dunarea Deputaţilor în şedinţa din ,< A    Ibidem,  p. ;@;. 6  %>0%> -O%S%0! Viaţa studenţilor români din Viena în a doua jumătate a sutei a XIX-a – Amintiri – în „:riva Someşană+! *ăsăud! ,7=@! nr. ,5! p. =@7. @  S:*D> -:*O0%>! op. it. 4  %>0%> -O%S%0! op. it.,  p. =47. 5    Ibidem,  p. =5<. 7  %>ST%* SOHOBC:! !u"ânt rostit la înmormântarea lui #olomon $aliţă, în „$azeta "istriţii F *umăr de Crăciun+! "istriţa! :nul 9%! nr. ;A! ,6 decem'rie ,7;@! p. =.  decem'rie ,555 prin care! la cerere! se solicită recunoaşterea calităţii de cetăţean rom#n a domnului Solomon Haliţă! rom#n din Transilvania! de religie greco)catolică! de profesie  profesor! domiciliat în "#rlad. 8&amin#nd actele aflate la dosar reieşea că este născut în comuna S#ngeorgiu la ,4 aprilie ,567! din părinţi rom#ni! că era lepădat de protecţia austro)ungară! că la "#rlad se 'ucura de o 'ună conduită în societate! că din 5 fe'ruarie ,55@ era numit profesor de pedagogie! drept constituţional şi administrativ la coala normală din "#rlad! fapt pentru care legea este votată şi de Senat cu =5 voturi pentru! contra ,= ,< . După aproape zece ani de activitate rodnică '#rlădeană se transferă la $alaţi! unde a lucrat aproape ,; ani /,57=),7<61. Eire organizatorică şi activă! Haliţă întemeiază! cu alţi colegi! „:sociaţia corpului didactic din $alaţi+! apoi corul acestei asociaţii şi! în sf#rşit! „coala de adulţi+ ,, .Ca şi orientare politică! Solomon Haliţă a fost cucerit de Spiru Haret! astfel viguroasa  putere a rămas c#ştigată pentru totdeauna în partidul li'eral. Din momentul în care Spiru Haret îl numeşte inspector general al învăţăm#ntului! începe o altă epocă în activitatea lui Solomon HaliţăG înfăptuitor al reformelor şcolare! al activităţii e&traşcolare şi organizator al învăţăm#ntului primar şi normal /,57@),7,@1 ,; . 3e 'ună dreptate a fost 'otezat „'uldogul+ lui Haret ,= .Cu desfăşurarea primului răz'oi mondial şi perioadei ce i)a urmat! începe o altă epocă din viaţa lui Solomon HaliţăG administrativă şi gospodărească /,7,@),7;@1. :tunci! c#nd învăţătorii şi)au dat tri'utul lor de s#nge! Solomon Haliţă şi)a dat seama că şcoala nu tre'uie să sufere. colile normale tre'uiau intensificate pentru ca noi serii de învăţători să umple golul dureros. i aşa au început! în ,7,4! să funcţioneze în satele din -oldova cinuită „şcolile pregătitoare+! şcoli normale cu c#te o clasă ,A .Cea mai rodnică activitate a desfăşurat)o în %aşi în prea(ma! în timpul şi după răz'oi. „:tunci l)am văzut pe Haliţă deose'it de activ în calitate de inspector general! prefăc#nd şi organiz#nd şcolile în spitale! adun#nd ofrande şi material sanitar pentru răniţi ... a pus în mişcare pe toţi oamenii! mişca inimile tuturor ... Să spună miile şi zecile de mii de refugiaţi ,<  %O* 9. O3B8:!  %ari personalităţi ale ulturii române într-o istorie a presei bârlădene &'()-*))', 8diţia a %%)a! %aşi! editura 3.%.-.! ;<<5! pp. ;@);5. ,,  S:*D> -:*O0%>! op. it.,  p. ;4=. ,;    Ibidem,  p. ;4A. ,=    Ibidem,  p. ;5<. ,A    Ibidem,  pp. ;5;);5=.  c#ţi au primit a(utoare din m#na darnică a lui Solomon Haliţă+! mărturiseşte un contemporan de)al său ,6 .2n aceşti ani grei /,7,@),7,71 a luat Solomon Haliţă conducerea (udeţului %aşi! în calitate de prefect. -ultă lume din toate păturile sociale a făcut apel! în acest timp! la a(utorul lui Haliţă. *imeni nu s)a putut pl#nge că nu l)a căpătat la timp şi neprecupeţit. Dar a venit vremea de linişte! Solomon Haliţă şi)a considerat la %aşi misiunea înceiată ca  prefect ,@ .0a o v#rstă mai înaintată i)a fost ărăzită cinstea de a fi apostolul de 'inevestire a li'ertăţii rom#nilor din :rdeal. 2n toamna anului ,7,5! -a(estatea Sa Eerdinand %! regele Bom#niei! l)a trimis în :rdeal pentru a pregăti! în înţelegere cu conducătorii Sfatului  *aţional! marea şi mult aşteptata zi a li'ertăţii! ziua de , Decem'rie ,7,5! ziua >nirii cu 3atria -amă! proclamată la :l'a)%ulia ,4 .„-i se spune că -a(estatea Sa! 'unul nostru rege! atrăg#ndu)i în mod 'inevoitor atenţiunea la pericolul la care se e&pune! ar fi răspunsG )-a(estate! nu am familie! nu am ce pierde! ori viaţa mea este cu mult maineînsemnată! dec#t ca să servesc neamului! patriei şi tronului+! mărturisea dr. 9asile 3aone! cel ce i)a urmat ca prefect al (udeţului ,5 . Solomon Haliţă părăseşte prefectura (udeţului sacrificiilor moldovene şi cere să ia conducerea (udeţului "istriţa)*ăsăud /,7;;),7;@1. 2ncercatul om de şcoală păstrase două idei scumpe inimii luiG ridicarea de şcoli şi dezvoltarea economică a poporului rom#nesc. 2nfiinţează şcoală după şcoalăG un liceu de 'ăieţi în "istriţa! o şcoală secundară de fete în "istriţa şi alta în *ăsăud! şcoli de arte şi meserii în comunele Telciu! 3rundu)"#rgăului!  *ăsăud şi în S#ngeorzul copilăriei sale. coala din S#ngeorz a înzestrat)o şi cu o casă din averea lui. :poi! mai înfiinţează coala normală din *ăsăud! „copilul cel din urmă şi cel mai drag+. *umai în doi ani /,7;;),7;A1 a creat trei licee! patru şcoli de meserii şi o şcoală normală ,7 . ,6  CO*ST:*T%* S3OB8:! #olomon $aliţă +&'-&*/, în „$azeta "istriţii F *umăr de Crăciun+! "istriţa! :nul 9%! nr. ;A! ,6 decem'rie ,7;@! pp. ,);.   ,@    Ibidem. ,4  %>ST%* SOHOBC:! art. it. ,5  DB. 9:S%08 3:HO*8! !u"ânt rostit la înmormântarea lui #olomon $aliţă, în „$azeta "istriţii F *umăr de Crăciun+! "istriţa! :nul 9%! nr. ;A! ,6 decem'rie ,7;@! p. A. ,7  S:*D> -:*O0%>! op. it.,  pp. ;56);5@.  2mpreună cu alţi năsăudeni luminaţi creează marea societate de e&ploatare a munţilor şi pădurilor grănicereşti! „Begna+ ;< . Tot în această perioadă inaugurează fa'ricile de cerestea din %lva)-ică /A mai ,7;61 ;,  şi 9alea -are /,7 octom'rie ,7;61 ;; .Totuşi! ca orice om! fiecare îşi are anumite perioade din viaţă presărate cu momente de slă'iciune şi neotăr#re! fapte care nu pot fi ocolite de o istorie care vrem să fie c#t mai o'iectivă. 2n această perioadă /,7;;),7;@1! cu apro'area tacită a prefectului Solomon Haliţă! a avut loc un conflict interconfesional între greco)catolici şi ortodocşi. 3rimii! greco)catolicii! au fost împotriva renaşterii ortodo&iei în S#ngeorz! acest demers făcut de ieromonaul %oacim "#znog /tot s#ngeorzan fiind şi el1 sold#ndu)se cu maltratări şi 'ătai administrate acestuia! confiscarea clopotelor şi dăr#marea de două ori a 'isericii ortodo&e! care p#nă la urmă a fost sfinţită în ,6 august ,7;@. Toate acestea le)au făcut organele administrative! în speţă primăria! în str#nsă legătură cu 3aroia s#ngeorzană şi 8piscopia greco)catolică de $erla ;= .2n , decem'rie ,7;@! la Clu(! a trecut la Domnul! Solomon Haliţă! în v#rstă de @7 de ani. 2nmorm#ntarea a avut loc în A decem'rie în satul lui natal! S#ngeorz)"ăi. :u  participat la acestă înmorm#ntare întreaga comună! primăria decret#nd doliu comunal. Sicriul a fost purtat de către opt elevi ai colii normale din *ăsăud! scim'aţi cu ,@ ţărani voinici îm'răcaţi în sumane grănicereşti. Convoiul şi)a urmat un traseu 'ine sta'ilit! oprindu)se în dreptul instituţiilor ctitorite de Solomon Haliţă! precum şi în dreptul unora reprezentative pentru comună G coala de arte şi meserii! 3rimărie! coala primară! apoi la  'iserică.Directorul colii de arte şi meserii! Cezar 3onor! a rostit! printre alteleG „... în inimile noastre se găseşte testamentul lui Solomon Haliţă săpat cu litere de aur şi cu condiţiunea de a)l lăsa şi noi urmaşilor noştri. 8 plin de faptele frumoase ale acestui om! care a făcut cinste neamului nostru. 2l vom avea întotdeauna ca act e&ecutor în acţiunile noastre! căci ne)a fos lăsat cu multă (ertfă şi sacrificiu de iu'itul şi arnicul nostru Solomon Haliţă...+ ;A . :poi! în faţa 3rimăriei! a luat cuvîntul primarul comunei! :le&andru $agea.2n faţa colii primare! directorul %ustin Soorca a ţinut să precizeze în cuv#ntul său de adioG „ ... %u'ite Solomoane! sunt sfinţi care lasă moaşte şi sfinţi care lasă g#nduri  ;<    Ibidem ! p. ;54. ;,  „$azeta "istriţii+! "istriţa! :nul 9! nr. ,,! , iunie ,7;6! p. ,. ;;    Idem, nr. ;,! , noiem'rie   ,7;6! pp. ,);. ;=  :08I:*DB> DJBJ":*!  Ieromona0ul Ioa0im 1â2nog din sângeor2-1ăi, "istriţa! 8ditura Carmides! ;<,<. ;A  „$azeta "istriţii F *umăr de Crăciun+! "istriţa! :nul 9%! nr. ;A! ,6 decem'rie ,7;@! p. =.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks