Internet

9 views

KONCEPCE ROZVOJE ÚSVS FF UK 2009-2012

KONCEPCE ROZVOJE ÚSVS FF UK 2009-2012
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
   1 KONCEPCE ROZVOJE ÚSTAVU SLAVISTICKÝCH A VÝCHODOEVROPSKÝCH STUDIÍ 2009-2012 Autor koncepce rozvoje: Mgr. Robert Pejša, PhD. V roce 2006 p ř  istoupilo nov ě  jmenované vedení ÚSVS FF UK k zásadní strukturální reform ě  pracovišt ě , která souvisela se zm ě nami v t ě chto dvou základních oblastech: 1) p ř  íprava akreditací podle kritérií strukturovaného studia (podle zásad tzv.  Bolo ň  ské deklarace) 2) restrukturalizace vnit ř   ního č  len ě   ní pracovišt ě   za ú č  elem  zvýšení efektivity správy; personální aktualizace pracovišt ě   s ohledem na zavád  ě   ní  nových studijních program ů  a s cílem kontinuálního zvyšování úrovn ě   kvalifikace  pedagog ů  ÚSVS; postupné zavád  ě   ní nových prvk ů  externího financování do  fungování základní sou č   ásti (s d  ů  razem na rozvoj aktivit v oblasti výuky, v ě   deckovýzkumné č  innosti a v oblasti cílené fundraisingové č  innosti základní  sou č   ásti)  S ohledem na č asov ě  omezenou dobu mandátu vedení se jednalo o komplexní proces p ř  ebudování fungování nejv ě tší základní sou č ásti Filozofické fakulty UK. V b ř  eznu 2006 bylo p ř  ikro č eno k realizaci reformy, která svou povahou a dlouhodobou realizací p ř  ekra č uje možnosti jednoho volebního období. Pro lepší uvedení dnešního výchozího stavu pokládám za pot ř  ebné zrekapitulovat dosažený stav reforem v uvedených oblastech, zavád ě ných a realizovaných v období 2006-2009. 1   1.    P ř  íprava, realizace akreditací a zahájení výuky nových studijních program ů   podle zásad strukturovaného studia (podle zásad tzv. Bolo ň  ské deklarace) Cílem p ř  ípravy nového typu studijních program ů  bylo završit akredita č ní proces v takovém č asovém limitu, aby bylo možné v roce 2007 zahájit p ř  ijímací ř  ízení do nových typ ů  studijních program ů  a od ak. r. 2007/2008 tak fakticky zahájit výuku v t ě chto programech. A č koliv se jednalo o termín velmi šibeni č ní, díky intenzivní spolupráci všech interních i externích zam ě stnanc ů  se nám tento cíl poda ř  ilo splnit a od ak. r. 2007/2008 jsou na ÚSVS FF UK realizované t ř  i zcela nové typy bakalá ř  ských studijních program ů :  Jihovýchodoevropská studia , St  ř  edoevropská studia a Východoevropská studia . V následujícím roce 2008/2009 probíhala p ř  íprava dvouoborového typu studijních program ů , které již reflektovaly pr ů b ě h prvního roku fungování jednooborových typ ů  studijních program ů . V roce 2009 bude paraleln ě  probíhat p ř  ijímací ř  ízení do obou typ ů  bakalá ř  ského studia (jednooborové a dvouoborové studium), p ř  i č emž soub ě žn ě  s tímto procesem se p ř  ipravují navazující programy magisterského stupn ě  a tím se uzav ř  e proces výstavby nabídky strukturovaných studijních program ů  na ÚSVS FF UK. Perspektivy dalšího rozvoje 1  Celý text koncepce na období 2006-2009 je k dispozici na adrese: http://usvs.cis.cz/index.php?sekce=o-ustavu/&PHPSESSID=616a853c7a5e5f08db0ab37f07ed2a74    2 portfolia studijní nabídky základní sou č ásti budou prezentovány v č ásti, která se v ě nuje perspektiv ě  rozvoje ÚSVS FF UK v letech 2009-2012.  2.    Restrukturalizace vnit ř   ního č  len ě   ní pracovišt ě   za ú č  elem zvýšení efektivity  správy, personální obm ě   na pracovišt ě   ; postupné zavád  ě   ní nových prvk ů  externího financování do fungování základní sou č   ásti (s d  ů  razem na rozvoj  aktivit v oblasti výuky, v ě   deckovýzkumné č  innosti a cíleného fundraisingu) Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK byl v b ř  eznu 2006 rozd ě len na t ř  i základní seminá ř  e: Seminá ř   jihovýchodoevropských studií  , Seminá ř   st  ř  edoevropských studií  , Seminá ř   východoevropských studií  . Cílem tohoto kroku bylo zefektivnit ř  ízení a ú č inn ě  ji reagovat na specifické pot ř  eby všech t ř  í seminá řů . Jejich autonomie p ř  inesla zp ř  ehledn ě ní č innosti a výstup ů  jednotlivých pracovník ů  každého seminá ř  e, poskytla prostor vedení jednotlivých seminá řů  ke koncep č nímu rozvoji t ě chto decentralizovaných pracovních jednotek, a to zejména v oblastech tvorby individuálních výukových, výzkumných a projektových č inností. 2  Vzhledem k tomu, že se jednalo o zcela zásadní zásah do dosavadního ř  ízení základní sou č ásti, lze konstatovat, že tato č ást reformy je, i p ř  es nesporn ě  kladné výsledky (a zejména správný sm ě r - od centralizace k decentralizaci ř  ízení pracovišt ě ), stále ve stádiu kontinuáln ě  pokra č ujícího procesu, což logicky souvisí s novými a postupn ě  se vyno ř  ujícími požadavky, které odpovídají pot ř  ebám jednotlivých obor ů  v období zásadních strukturálních zm ě n vysokoškolského studia (zavád ě ní strukturovaného studia; zm ě na v oblasti financování; zvyšování konkurence na poli vysokoškolského vzd ě lávání). P ř  enos ř  ídících a kreativních kompetencí na jednotlivé vedoucí seminá řů  má a do budoucna by jednozna č n ě  m ě l motivovat vedení a pracovníky seminá řů  koncep č n ě  uvažovat o st ř  edn ě  a dlouhodobém rozvoji t ě chto organiza č ních jednotek (ve smyslu výukovém, v ě deckovýzkumném, finan č ním). 3  Nakolik je tento cíl pln ě n  jednotlivými vedoucími seminá řů  je t ř  eba náležit ě  reflektovat i v hodnocení všech pracovník ů  seminá řů . Domnívám se, že k tomu je koleg ů m a kolegyním poskytnut dostate č ný prostor v rámci mnou prosazované politiky otev ř  ených dve ř  í a mého zájmu o nastolení atmosféry korektních pracovních vztah ů  na pracovišti. Integrální sou č ástí organiza č ní transformace pracovišt ě  byla i postupná aktualizace personálního složení základní sou č ásti, p ř  i č emž v období 2006-2009 jsme kontinuáln ě  navazovali na kroky, které na tomto poli a v rámci finan č ních možností realizovalo i p ř  edchozí vedení ÚSVS FF UK (H. Gladkova). Zvyšování kvalifika č ní struktury probíhalo jednak p ř  ijetím nových pracovník ů  pro zabezpe č ení výuky v oblasti jazykov ě dy, literární v ě dy a d ě  jin, ale i završením postgraduálních a habilita č ních ř  ízení interních zam ě stnanc ů . V období 2006-2009 došlo k završení studia 16 doktorand ů  v oblasti slovanských jazyk ů  a literatur, dále došlo k završení dvou habilita č ních ř  ízení (další finalizuje M. Náb ě lková) a k úsp ě šnému profesorskému ř  ízení prof. H. Gladkove. Sou č ástí nových personálních akvizic bylo i 2  Detailní informace jsou dostupné na nové internetové prezentaci ÚSVS – http://usvs.cis.cz, Seminá ř   st ř  edoevropských studií pr ů b ě žn ě  informuje o svých aktivitách na http://www.seminar-stredoevropskych-studii.cz  3  Na za č átku nového volebního období budou vedoucí všech 3 seminá řů  povinni zpracovat a p ř  edložit koncepci rozvoje pro oblast výuky, personálního rozvoje, výzkumu a hospoda ř  ení na období 2009-2012.   3 dlouhodobé zajišt ě ní výuky p ř  edních zahrani č ních a domácích odborník ů  (I. Šedivý, J. Trávní  č ek, L. Švec, E. Irmanová, L. Grendel, Csaba Gy. Kiss, Vl. Gon ě c). Novým prvkem podpory interním zam ě stnanc ů m byla p ř  íprava a realizace projektu dalšího  jazykové vzd ě lávání zam ě stnanc ů  v rámci nabídky jazykových kurz ů . Z hlediska ekonomického fungování základní sou č ásti lze období 2006-2009 ozna č it za období výrazného nár ů stu externích finan č ních zdroj ů  (což objektivn ě  souvisí i s postupn ě  se rozši ř  ujícími možnostmi dota č ních titul ů  ve srovnání s p ř  edchozím obdobím a také s podporou vedení FF UK v této oblasti). Tyto zdroje byly použity zejména pro participaci na úhrad ě  mandatorních mzdových výdaj ů , pro mzdové zabezpe č ení výuky zahrani č ních odborník ů  (v tomto bod ě  samoz ř  ejm ě  i nadále využíváme možnosti finan č ní podpory pedagogické mobility z prost ř  edk ů  programu Erasmus), dále jsou tyto prost ř  edky využívány k rozvíjení bohatých tradic edi č ní č innosti pracovišt ě , ale také, z hlediska udržení konkurenceschopnosti pracovišt ě , na výdaje spojené s vytvo ř  ením efektivní prezentace pracovišt ě  prost ř  ednictvím moderních technologií (projekt nové ústavní internetové prezentace http://usvs.cis.cz). Novým prvkem v hospoda ř  ení pracovišt ě  bylo p ř  evedení financování externist ů  na mimorozpo č tové financování a zejména stanovení podmínky existence finan č ních zdroj ů  pro p ř  ípadné další personální akvizice ústavu. ÚSVS a jeho jednotlivé seminá ř  e v uplynulém období výrazn ě  intenzifikovaly svou č innost na poli mezinárodní integrace a spolupráce. 4  V tomto ohledu je t ř  eba p ř  edevším p ř  ipomenout zahájení č innosti Centra st  ř  edoevropského vzd  ě  lávání  , 5  pokra č ování Konference mladých slavist  ů , 6  aktivní práci pracovník ů  ÚSVS v oblasti pokra č ující realizace a podpory mezinárodní studentské a pedagogické mobility (Erasmus, CEEPUS), ale nov ě  i zapojení ÚSVS do probíhajících p ř  íprav mezinárodních studijních program ů  (joint-degree) 7  v rámci mezinárodních aktivit  jednotlivých seminá řů , ale i v úzké spolupráci s vedením FF UK. 8  V této souvislosti bych rád upozornil i na roli ÚSVS FF UK p ř  i jednáních s novým vedením International Visegrad Fund v roce 2009, v rámci kterých se hovo ř  ilo o možnostech projektové spolupráce a podpory. Z hlediska mezinárodní studentské mobility vykazuje ÚSVS od r. 2007 zvýšený nár ů st zahrani č ních stipendist ů  (významný je z hlediska finan č ního p ř  ínosu pro pracovišt ě  nár ů st stipendist ů  z IVF). 9  Výše uvedené oblasti byly sou č ástí širšího komplexu reformních krok ů , které  jsem v roce 2006, jako nov ě  jmenovaný ř  editel ÚSVS FF UK, stanovil jako základní podmínky pro realizaci reformy Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK. S ohledem na dosažené výsledky, o kterých pr ů b ě žn ě  a transparentn ě  informujeme akademickou i širokou ve ř  ejnost, se proto domnívám, že stanovené 4  Samoz ř  ejm ě  v této oblasti je pot ř  ebné zd ů raznit kontinuitu s p ř  edcházejícím vedením ÚSVS v oblasti realizace a napl ň ování (aktualizace) meziuniverzitní spolupráce v oblasti pedagogické a studentské mobility. 5  Detailní informace jsou k dispozici na adrese: http://www.seminar-stredoevropskych-studii.cz/centrum-stredoevropskeho-vzdelavani-2007-2009  6  Detailní informace jsou k dispozici na adrese: http://www.slavkonf.com  7  V rámci st ř  edoevropského seminá ř  e zejména p ř  íprava spole č ného bakalá ř  ského programu hungarologie  ve spolupráci s Balassi Bálint Institute for Hungarian Studies a Károli Gáspár University v Budapešti. 8  Detailní informace jsou k dispozici na adrese: www.centroeuropeana.org  9  International Visegrad Fund   4 základní kroky byly úsp ě šn ě  realizovány. Je nesporné, že tato reformn ě -stabiliza č ní fáze, kterou jsme prošli v letech 2006-2009, byla v p ř  evážné v ě tšin ě  úsp ě šn ě  dokon č ená, nicmén ě  nyní je p ř  ed námi nemén ě  d ů ležitá etapa tv ů r č ího rozvoje, která však, zejména s ohledem na ne zrovna ideální podmínky financování humanitních obor ů , bude stejn ě  náro č ná, jako dosavadní reformn ě -stabiliza č ní fáze. PERSPEKTIVA A ROZVOJ PRACOVIŠT Ě  2009 – 2012    Pedagogická č innost a aktivity s ní související Jednozna č ným cílem pro etapu tv ů r  č  ího rozvoje  ÚSVS je realizace a završení akredita č ního procesu na úrovni 2. stupn ě  VŠ vzd ě lávání (navazující magisterské studium). Z hlediska dalšího pokra č ování rozvoje pracovišt ě  je klí  č ovou oblastí definitivní p ř  íprava navazujících magisterských studijních program ů  a zahájení výuky v t ě chto programech od ak. r. 2010-2011. Navazující magisterské studium p ř  edpokládá plynulou návaznost na již akreditované bakalá ř  ské programy, p ř  i č emž jednotlivé programy seminá řů  jsou a budou tvo ř  eny s ohledem na specifika p ř  íslušného areálu. Dalším krokem, který je pro základní sou č ást d ů ležitý z hlediska dlouhodobého horizontu 3-5 let, je p ř  íprava a aktualizace postgraduálních studijních program ů , které by m ě ly více reflektovat novou strukturu studijních obor ů  na ÚSVS FF UK. 10  Vzhledem ke skute č nosti, že proces studijní restrukturalizace je procesem dlouhodobým, administrativn ě  a č asov ě  náro č ným, p ř  edstavují výše uvedené oblasti hlavní cíl pro nové volebního období. Další oblastí, která souvisí s rozvojem výukových aktivit pracovišt ě , je p ř  íprava projekt ů , které mohou v budoucnosti (v horizontu 3-5 let) vést ke zcela novému a selektivnímu konstituování unikátních obor ů . V této souvislosti bych rád zd ů raznil, že s ohledem na sou č asný personální stav pracovišt ě , lze o tomto kroku uvažovat jako o dlouhodobém cíli, který m ů že být realizován jen za podmínky adekvátního zajišt ě ní personálního a finan č ního zabezpe č ení. Tento sm ě r rozhodn ě  neznamená návrat k realizaci p ů vodní struktury studijních obor ů  na ÚSVS, ale - vedle realizace nových program ů  (Bc., NMgr.) - má vést k procesu selektivního výb ě ru obor ů , které by se s ohledem na prokazatelné výsledky (a tedy i perspektivy) v oblasti personáln ě -kvalifika č ního r ů stu, výzkumné a ekonomické kapacity (stability) mohly v budoucnu stát sou č ástí rozší  ř  eného portfolia nabídky studijních obor ů  ÚSVS FF UK. 11  Tento krok zcela p ř  irozen ě  souvisí s dlouhodobým cílem pracovišt ě  zvyšovat svou konkurenceschopnost mezi č eskými a evropskými univerzitními institucemi. V této souvislosti bych cht ě l proto pokra č ovat v  jednáních o spolupráci naší instituce s p ř  íslušnými zahrani č ními pracovišti na spole č né p ř  íprav ě  projekt ů , které by toto úsilí podpo ř  ily. Tato spolupráce by m ě la vést ke 10  V tomto bod ě  je op ě t d ů ležitá d ů kladná rozvaha nad adekvátním personální zajišt ě ním, což souvisí obecn ě  s problematikou p ř  im ěř  eného personálního zajišt ě ní výuky na ÚSVS jako celku. 11  Tento sm ě r se má stát také motiva č ním prvkem pro stávající i budoucí pracovníky s ohledem na budování perspektivních základ ů  unikátních obor ů , které budou aspirovat na samostatnou studijní realizaci.   5 snížení náklad ů  na realizaci studijních program ů  a k vytvo ř  ení vyšší atraktivity studia v domácím i mezinárodním kontextu. Z hlediska budoucího rozvoje jednotlivých seminá řů  považuji za zásadní p ř  edevším stabilizaci jejich personálního zabezpe č ení (v sou č asnosti probíhá realizace výuky na mezní hranici vytíženosti pedagog ů  všech 3 seminá řů ). Na za č átku dalšího volebního období proto každý vedoucí seminá ř  e p ř  edloží koncepci dalšího rozvoje pracovišt ě  pro oblasti personálního zabezpe č ení, výuky, výzkumu, mezinárodní spolupráce a možností financování. S ohledem na specifickou povahu jazykového vzd ě lávání ÚSVS FF UK (zajiš ť uje výuku 12 jazyk ů ) musím p ř  ipomenout i dynamický rozvoj jazykového vzd ě lávání, ke kterému došlo v uplynulém období 2006-2009. V trendu rozši ř  ování nabídky jazykového vzd ě lávání budeme pokra č ovat, již i s ohledem na ú č ast ÚSVS FF UK v projektu FF UK a MV Č R na podporu malých jazyk ů . Základní sou č ást tuto specifickou oblast vzd ě lávání zajiš ť uje nejen pro studenty vlastních obor ů , ale i pro studenty dalších obor ů  a fakult. V této souvislosti v blízké budoucnosti zahájíme projekt Škola malých jazyk  ů , který by se m ě l stát sou č ástí mimofakultních aktivit, nabízených základní sou č ástí široké ve ř  ejnosti.  Personální zabezpe č  ení studijního portfolia ÚSVS FF UK Vzhledem ke kontinuáln ě  probíhajícímu akredita č ního procesu bych cht ě l pokra č ovat v p ř  im ěř  eném tlaku na kvalifika č ní r ů st zam ě stnanc ů  ÚSVS FF UK. S ohledem na zvyšování konkurenceschopnosti v oblasti univerzitního vzd ě lávání a specifického jazykového vzd ě lávání budu iniciovat jednání s vedením FF UK o struktu ř  e financování naší vnit ř  ní a externí vzd ě lávací č innosti, zejména z d ů vodu pot ř  eby odpovídajícího dopln ě ní personálního zabezpe č ení. 12  V této oblasti však budu i nadále využívat č innosti intern ě  fungující složky vyhledávání externích finan č ních zdroj ů , pro finan č ní zajišt ě ní kvalitních odborník ů  pro oblast specifického areálového vzd ě lávání. Prost ř  edky získané z této č innosti, budou následn ě  použity k zavád ě ní nových výukových metod v oblasti jazykového vzd ě lávání (odpovídající navázání spolupráce). S p ř  ihlédnutím ke zkušenostem z posledních let lze konstatovat, že doposud využívané možnosti externího financování nebyly odpovídajícím zp ů sobem využívány, a proto je mým cílem, aby se externí finan č ní prost ř  edky staly motivujícím prvkem v pracovní č innosti zam ě stnanc ů  ÚSVS a zárove ň  i d ů ležitým rozvojovým prost ř  edkem základní sou č ásti. Za jednozna č n ě  pozitivní trend považuji aktivní zapojení doktorand ů  do výukové a výzkumné č innosti ústavu, které p ř  ineslo v uplynulém období tematické rozší  ř  ení portfolia výb ě rových p ř  ednášek/seminá řů  (ÚSVS nabízí semestráln ě  cca 60-70 výb ě rových p ř  ednášek a seminá řů  v č eském jazyce, ale nap ř  íklad i v jazyce anglickém), ale také k dynamickému rozvoji aktivit v oblasti ř  ešení výzkumných projekt ů  – GA Č R, GA UK, FRVŠ, rozvojové programy MŠMT Č R, International Visegrad Fund (Small Grants, Standard Grants) a dalších. 12  Zejména i z toho d ů vodu, že zajiš ť ujeme specifickou a v mnoha ohledech jedine č nou jazykovou výuku pro všechny obory FF UK, ale i ostatních fakult UK.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks