Research

29 views

Imahen ng kababaihan

imahen ng kababaihan
of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
  Mga   Piling    Akdang   Pampanitikanng   Bawat    Dekadaat   a   ng   Naging   Imahenng   mga   Kababaihansa   mga   Dahon   Nito   . Filipino 207 . Beverly GC. Mamaril. MAED Filipino  Imahen ng mga Kababaihan sa Punto De Bista ng Panitikan •  Bago pa man dumagsa ang mga mananakop at kolonyalistang Kastila, kapantay sila sakatayuan ng mga kalalakihan. •  Sa tradisyunal na kasaysayan, kapansin-pansing hindi gaanong nababanggit ang papel ng kababaihan sa pagbubuo ng bayan. Sa mga epiko, mas litaw ang papel na ginampanan ng kababaihan sa ikatatagumpay ng mga lalaking bida. Kadalasang may kakaibangkapangyarihan o lakas ang kababaihan upang tulungan ang lalaking bida na talunin angkalaban o di kaya’y  palakasin o buhaying muli ang nanghina o namatay na lalaking bida(Jose 2012). •  Sa pagdating Kastila, ng mga mananakop, at nalagak na lamang sa mga tahanan; ayon sa"parisang Europeano", na maging walang-imik at masunuring mga kasapi ng lipunan, mgatagagawa ng mga gawaing-bahay, tagapagpanatili ng sariling kagandahan, at para maghanda sa buhay na may-asawa. Nakatuon lamang sa relihiyon o sa mga "ginayang mgakuwento" na hinango mula sa mga huwarang Kastila ang kanilang panitikan.  Imahen ng mga Kababaihan sa Punto De Bista ng Panitikan •  Pagbibigay-diinsa pisikal na anyoat galaw/kilos bilangindikasyonng kagandahang panlabas  ng kababaihan. Kinakailangangmaganda ang babaengpakakasalan ng lalake, lalo na ng anak ng datu o maharlika. •  Sa usapin naman ng kagandahang loob , masasabing may pakikipagkapwaangbabae; laging handang tumulong na walang hinihintayna kapalit lalo na sakanyangmga kapamilyang itinuturingbilang “ hindi ibangtao .”  Kadalasanghinihingiang opinyon ng inao asawang babae mula sa simpleng bagay gaya ng kasuotan ng lalake sa pagtungo sa mahalagang gawain (hal. paghahanap ng mapapangasawa) tungo sa malalaking bagay (hal. pagpapayo hinggilsa pagpataysa kalaban).  Imahen ng mga Kababaihan sa Punto De Bista ng Panitikan •  Pagigingmahina ng babae, ang pagigingpalaasa o dependensya sa kalalakihan; ang pagturingsa isang babae bilang materyal na bagay na pagmamay-ari ng kalalakihan at gamit na pinaiikotng lipunan, mula sa pananaw niMabanglo sakaniyangtulang “ AngMaging Babae ”.  Impluwensya ng Punto De Bistang Panitikan sa Paghubogng Pag-uugali at Pananawng mga Kababaihansa Pabago-bagong Takbong Panahon
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks