Bazı Görsel Göstergelerin Yerel/Evrensel Karşıtlığı Bağlamında Yorumlanması

Bazı Görsel Göstergelerin Yerel/Evrensel Karşıtlığı Bağlamında Yorumlanması
of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
  • • • yuzUNcu YIL UNivERSiTESi XXII. ULUSAL DILBILIM KURULTAYI BILDIRILERI 8-9 MAYIS 2008 HAZIRLAYANLAR MUSTAFA SARlCA NURTEN SARlCA ALAATTIN KARACA ANKARA 2009  Yayma Hazlrlayan Mustafa SARICA Nurten SARICA Alaattin KARACA Kapak ve Sayfa iizeni Slileyman ERATALAY iizenleme Kurulu Prof. Dr. Ahmet Orner KO<;AK Yrd. DoC;. Dr. Mustafa SARICA (Sekreter) Yrd. DoC;. Dr. Nurten SARICA Y rd. DoC;. Dr. Mehrnet Ali <;ELiKEL Yrd: DoC;. Dr. ilker AYDIN a Gar. SUleyrnan ERATALA Y a Gar. Orhan VAROL a Gar. Sevda ERATALAY YUzUncU YII Universitesi Yaymlan: 48 Sosyal Bilimler EnstitUsU Yaymlan: 1 22. Ulusal Dilbilirn KurultaYI Bildirileri (8-9 MaYls 2008, Van) Sosyal Bilimler EnstitUsU 2009 Cantekin MatbaasI, Ankara 2009 ISBN 978-975-7616-48-1  i< iNDEKiLER iLETi (DOGAN AKSAN)............................................................................ I ONSOZ................................................................ ......................................... III Mustafa SARICA (YYU FEF DBB b a k ................. V Ahrnet Orner KOCAK (YYU FEF Dekam) a k .................. VII Hasan CEYLAN (yyO RektOrti) a k .................... ............. IX BiLDiRiLER Abdurrahman KiLiMCi & Cern CAN TICLE : Uluslararasl Tlirk Ogrenici ingilizcesi Derlemi................... ..... ...... 1-11 M. Akif CECEN Tlirks:e Ders Kitaplanndaki Oyklileyici Metinler Uzerine Tutarhhk Baklmmdan Bir 12-19 Arsun Uras YILMAZ Sozlli Dilde k DilbilirnselOzellikeri ve Ceviri Sorunlan........ 20-32 Aysun KUNDURACI Denetlernede Evrenseller............ :................................................................. 33-46 Bilal KIRKICI Turks:ede iIgi is:ti.irncelerinin ゥ Belirsizliginde Kurucu Slkhklannm Rolli............................................................................................................... 47-57 Ciler HATipOGLU & Deniz ZEYREK Trakya Tlirks:esinde Titrek /RJ Ve Diller AraSl e 58-69 Derya ADALAR Turks:e Sozllikte Araps:a Kokenli Ust Kavrarn Gosteren Sozclikler.............. 70-82 Dogan GUNAY & ufukASIK Yabancl Dil Olarak Tlirks:enin Ogretirninde Ternel Sozvarhgl..................... 83-97 Dogan GUNAY & Ayten SAHiN & Emine OFLAZ & Ata ATAK & H. Berkay KOC & Tayyar iNCEOGLU Gazete Soylerninde Slk Kullamlan Soz Sanatlarma ゥ Bir inceleme: Gazete Dilindeki Yaratlcl 11k.. ............................... ......................................... 98-113 Dogan GUNAY & rnehmetAYGUNES Yabancl Dil Olarak Tlirks:enin Edinirni Slirecinde ikinci Dil Edinicilerinin k   Etkinlikleri Slrasmdaki Anlarnda Slirecinin Gozlernlerunesi................................................................................................ 114-128 Dogan GUNAY & Bettil SOLOSOGLU Yabancl Dil Olarak Tlirks:e Ogretirninde Kullamlan Yontern Kitaplarmm Ortak Sozcliks:es i ................................................................................. .. ....... 129-138  Durmu;; YILMAZ YabanCl Dillerden Gelen SozcUkler Kar;;lsmda TUrkc;enin Ana Ozelliklerinin Korunmasl Ozerine ........................... .. .............................................................. 139-l50 Efdal SEviN<;Li OzellGizli Bir Dil: <;epni Dili Turkc;enin Yurdunda Gizli Bir Dil: <;epni Dilcesi..................................... .. .. .................... .... ................ .. .......... .. ............. 151-168 Elif ARICA AKKOK Bir Ele;;tirel Egretileme <;ozUmlemesi Omegi: Hastahk Sava;; Mldlr? ..... .. ... 169-180 Emrah CiNKARA TUrkc;ede Add <;ozUmlemesi Ve Bagda;;lldIk. ....... .... .. .. .. ...... .... ....... .......... .... 181-186 Ercan TOMAKiN Dort Becerinin Temel Problemleri Ve <;ozUm Onerileri.. .. .................... .. ....... 187-205 Erkan Ismail ARKIN YUksekogretimde ingilizce Ogretime Yonelik Tutum Smamasl: Kuzey Klbrls Baglaml. ..................... ...... ..... ... ....... .. ............ , ...................................... 206-218 Eser E. TAYLAN TUrkc;ede Kayna;;tlrma Sesi Var Mldlr? ..... .. ................................................... 219-228 Fidel <;AKMAK & Donercan DONOK Birle;;ik Eylemler Sozllik<;esi: TUrkc;enin Yabancl Dil Olarak Ogretiminde HIZll Ba;;vuru ...... ... ........................................ .. .......... .. .............................. .. . .. 229-241 Filiz Klral & Astrid Menz iran-Azericesinde Ve Gagavuzcada Dil ili;;kisinden Kaynaklanan Yapisal Benzerlikler .. . .. .. .. ................ .. .............................................................. .. .. ......... 242-250 Gencer ELKILI<; Tilrk<;ede <;ocukluk Doneminde Bazl Seslerin Telaffuzunda Zorluklara Bagli OlarakAltematifSeslerin Kullantml.. ................................................... 251-258 Halil ibrahim iSKENDER TUrkiye Turk<;esinde Uc; UnsUzUn Van Yana Geldigi Durumlar ................. .... . 259-263 Keriman KIRKICI TUrk<;enin ikinci Dil Olarak Edinimi: Bo;; Ozneler Ve AdIlsillann Gonderim Ozellikleri .. .... .... ...... ........... .. ......................... .. .... .. .................. .. .. ..... ........... .. ... 264-270 Levent GONER & Ekrem MALKO<; Farkh KaYlt Yontemlerinin Adli Konu;;ucu Tamma Uzerindeki Etkileri ........ 271-277 Marie Helene Sauner-Leroy & Elif KIr Yabancl Dil Olarak TUrk<;e Ogrenen Ogrencilerin Yazlh Yanh;;lanmn Degerlendirilmesi.................. .. ............. ............ .... .. ....................... ................... 278-291 Milzeyyen <;iyiL TEPE & Mehmet Sami ORBERK Konu;;maci TammalTammlamada TUrkiye TUrk<;esindeki Unllilerin Formant Analizi.... .. .. .. ...... .. ................... .. .............................. .. ............................ .. ... .. .... 292-298
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks