Documents

29 views

891008.23_6

valving
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
    ﻲﻟﺮﺘﻨﻛ   يﺎﻫﺮﻴﺷ   ﻪﺼﺨﺸﻣ ) ﺖﻤﺴﻗود (  هﺪﻳا   راﺪﻳﺎﭘ   هزﺎﺳ   زا : ﺮﻤﻗ   ﺎﻨﻴﺳ   سﺪﻨﻬﻣ   ﻊﺟﺮﻣ : Spirax Sarco   ﺎﺑ   ﻪﻄﺑار   رد   ﻲﺗﺎﻋﻮﺿﻮﻣ   ﺪﺑﺎﻳ   ﻲﻣ   ﻪﻣادا   ﺰﻴﻧ   ﻪﻟﺎﻘﻣ   ﻦﻳا   رد   و   ﺪﻳدﺮﮔ   حﺮﻄﻣ   ﻦﻴﺸﻴﭘ   ﺐﻠﻄﻣ   رد   ﻪﻛ   رﻮﻄﻧﺎﻤﻫﺪﺷ   هﺪﻴﺸﻛ   ﺶﻟﺎﭼ   ﻪﺑ   ﻲﻟﺮﺘﻨﻛ   يﺎﻫﺮﻴﺷ . ﺎﻳﺮﺟ   ﻪﺼﺨﺸﻣ   صﻮﺼﺧ   رد   ﻲﺗﺎﻋﻮﺿﻮﻣ   يﺎﻫﺮﻴﺷ   ﻪﺼﺨﺸﻣ   و   ﻊﻄ   ﻦﻴﺸﻴﭘ   ﻪﻟﺎﻘﻣ   رد   ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ   دﺮﺑرﺎﻛ   هاﺮﻤﻫ   ﻪﺑ   ﻲﻟﺮﺘﻨﻛ   ﺮﻴﺷ   ﻪﺼﺨﺸﻣ   ﻖﺑﺎﻄﺗ   ﻲﺑوﺎﻨﺗ   و   ﻲﻄﺧ   يﺎﻫﺮﻴﺷ   زا   ﻢﻋا   ﻞﺻوﺪﺑﺎﻳ   ﻲﻣ   ﻪﻣادا   ﻦﻴﺸﻴﭘ   ﺐﻟﺎﻄﻣ   ﺮﺑ   يروﺮﻣ   ﺎﺑ   ﺎﺠﻨﻳا   رد   و   ﺖﺸﮔ   حﺮﻄﻣ .  ن دﺮﺑرﺎﻛ   ﺎﺑ   ﻲﻟﺮﺘﻨﻛ   ﺮﻴﺷ   ﻪﺼﺨﺸﻣ   ﻖﺑﺎﻄﺗ :   ار   ﻲﺻﺎﺧ   فاﺪﻫا   نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ   فرﺎﺼﻣ   رد   ﻲﻟﺮﺘﻨﻛ   يﺎﻫﺮﻴﺷ   عاﻮﻧا   زا   هدﺎﻔﺘﺳاﻪﺑ   زﺎﻴﻧ   نآ   ﻦﻳﺮﺗ   هﺪﻤﻋ   ﻪﻛ   ﺪﻨﻜﻣ   لﺎﺒﻧدﺪﺷﺎﺑ   ﻲﻣ   نﺎﻳﺮﺟ   رﺬﮔ   زا   تراﺮﺣ . ﻲﻟﺮﺘﻨﻛ   ﺮﻴﺷ   نﺎﻣﺪﻴﭼ   نآ   ﻂﻳاﺮﺷ   و   ﻲﺗراﺮﺣ   ﻢﺘﺴﻴﺳ   عﻮﻧ   تاﺮﻴﻴﻐﺗ   ﻪﺑ   ﻪﺟﻮﺗ   ﺎﺑﺪﺷﺎﺑ   ﻲﻣ   توﺎﻔﺘﻣ . لﺎﻴﺳ   نﺎﻳﺮﺟ   ﻪﻛ   ﺮﻴﺷ   ﺮﺳ   ود   رﺎﺸﻓ   فﻼﺘﺧا   ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ) ﻳﺎﻣﺮﮔ   ﺖﻬﺟ   ﻪﺘﻓر   رﺎﻛ   ﻪﺑ   لﺎﻴﺳ ( ارﺖﺳا   ﺮﻴﻐﺘﻣ   ﺪﻳﺎﻤﻧ   ﻲﻣ   لﺮﺘﻨﻛ .   ﺎﻫ   ﻢﺘﺴﻴﺳﺑآ : ﺶﻫﺎﻛ   مﺎﮕﻨﻫ   رد   ﺖﺳدﻻﺎﺑ   ﺮﻴﺷ   رد   رﺎﺸﻓ   ﺶﻴﻟﺰﻓا   يﺎﻨﻌﻣ   ﻪﺑ   ﭗﻤﭘ   ﻲﻔﻴﻛ   ﻲﻨﺤﻨﻣﺪﺷﺎﺑ   ﻲﻣ   نﺎﻳﺮﺟ   رﺬﮔ .   ﺎﺨﺑ   يﺎﻣد   لﺮﺘﻨﻛ   ﻢﺘﺴﻴﺳ : رﺎﺑ   نﺪﺷ   ﻞﺻﺎﺣ   رﻮﻈﻨﻣ   ﻪﺑ   ﻲﻟﺮﺘﻨﻛ   ﺮﻴﺷ   رد   رﺎﺸﻓ   ﺖﻓا   يﺪﻤﻌﺗ   ﺮﻴﻴﻐﺗﺪﺷﺎﺑ   ﻲﻣ   ﺐﺳﺎﻨﻣ   ﻲﻳﺎﻣﺮﮔ . يﺎﻫ   ﻢﺘﺴﻴﺳ   لﺮﺘﻨﻛ   رد   ﺎﻫ   ﺮﻴﺷ   يﺎﻬﻬﺼﺨﺸﻣ   ﻲﺳرﺮﺑ   ﻪﺑ   ﺖﻤﺴﻗ   ﻦﻳا   ردﺑ   و   ﻲﺑآﻳزادﺮﭘ   ﻲﻣ   رﺎﺨ . و   ﻲﺑآ   يﺎﻫ   ﻢﺘﺴﻴﺳ   رد   هدﺎﻔﺘﺳا   ﺐﺳﺎﻨﻣ   ﻲﻄﺧ   يﺎﻫﺮﻴﺷ   لﻮﻤﻌﻣ   رﻮﻃ   ﻪﺑﺪﻨﺷﺎﺑ   ﻲﻣ   اراد   ار   رﺎﺨﺑ   ﻢﺘﺴﻴﺳ   رد   ﺮﺘﻬﺑ   دﺮﻜﻠﻤﻋ   ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ   ﻲﺑوﺎﻨﺗ   يﺎﻫﺮﻴﺷ .1( ﺮﻴﺷ   ﺎﺑ   مﺮﮔ   بآ   ﺶﻳﺎﻣﺮﮔ   ﻢﺘﺴﻴﺳ 3 ﻫار   ﺮﻴﺷ   رد   بآ   نﺎﻳﺮﺟ   ﻪﻜﻴﻣﺎﮕﻨﻫ   ﻢﺘﺴﻴﺳ   ﺲﻧﻻﺎﺑ   يراﺪﻬﮕﻧ   ياﺮﺑ   ﻲﺑآ   يﺎﻫ   ﻢﺘﺴﻴﺳ   رد 3 ﻳ   طﻮﻠﺨﻣ   ﻪﻫارﻲﻣ   اﺪﺟﺸﻓ   ﺖﻓا   دﻮﺷﮕﻧ   ﺖﻟﺎﺣ   ﻦﻳﺮﺗراﺪﻳﺎﭘ   رد   يﺪﻴﻟﻮﺗ   رﺎﻮﺷ   ﻲﻣ   يراﺪ .     ﻞﻜﺷ 5: ﺮﻴﺷ 3 ﺑ ﻲﺸﻳﺎﻣﺮﮔ   ﻢﺘﺴﻴﺳ   يور   ﺮﺑ   هﺪﻨﻨﻛاﺪﺟ   ﻪﻫار   ﻪﺠﻴﺘﻧ : ﻨﻳا   رد   هدﺎﻔﺘﺳا   ﺖﻬﺟ   بﺎﺨﺘﻧا   ﻦﻳﺮﺘﻬﺑﺎﺑ   ﻲﻣ   ﻲﻄﺧ   يﺎﻫﺮﻴﺷ   ﺎﻫ   ﺪﻨﻳاﺮﻓ   ﻪﻧﻮﻞﻴﻟد   ﻦﻴﻤﻫ   ﻪﺑ   ﻪﻛ   ﺪدﻮﺷ   ﻲﻣ   ﻞﺻﺎﺣ   نآ   زا   ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ   و   ﺖﺧاﻮﻨﻜﻳ   لﺮﺘﻨﻛ . 2( ﻢﺘﺴﻴﺳﮓﻳد   بآ   ﺢﻄﺳ   لﺮﺘﻨﻛ  –  ﻫار   ود   ﺮﻴﺷ   ﺎﺑ   ﻲﺑآ   ﻢﺘﺴﻴﺳ   ﻞﻜﺷ   ﺪﻨﻧﺎﻤﻫ   ﺎﻫ   ﻢﺘﺴﻴﺳ   ﻪﻧﻮﮕﻨﻳا   رد 6 ﺖﻓا   ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ   ﻪﻄﺑار   ﮓﻳد   ﻪﻳﺬﻐﺗ   ﮓﻳد   بآ   ﻦﻴﻣﺎﺗ   ﺖﻬﺟ   ﻪﻫار   ود   ﺮﻴﺷﺪﺷﺎﺑ   ﻲﻣ   ﺮﻳز   رد   هﺪﺷ   هرﺎﺷا   ﻞﻠﻋ   زا   ﻲﺷﺎﻧ   ﻪﻛ   دراد   ﺮﺑ   رد   ار   نﺎﻳﺮﺟ   رﺬﮔ   و   رﺎﺸﻓ .   ﻤﭘ   ﺖﻴﺻﻮﺼﺧ : ﻓ   فﻼﺘﺧا   ﺪﺑﺎﻳ   ﺶﻫﺎﻛ   نﺎﻳﺮﺟ   ناﺰﻴﻣ   رﺪﻗ   ﺮﻫو   ﭗﻤﭘ   ﻦﻴﺑ   رﺎﻣ   ﺶﻳاﺰﻓا   ﮓﻳدﺑﺎﻳ .   ﺎﻳﺮﺟ   رد   ﻪﻟﻮﻟ   ﻲﻛﺎﻜﻄﺻا   ﺖﻣوﺎﻘﻣ   ﺮﻴﻴﻐﺗﺘﻣ   يﺎﻫﻴ : كﺎﻜﻄﺻا   ﺮﺛا   ﺮﺑ   هﺪﻣآ   دﻮﺟﻮﺑ   سﻮﻜﻌﻣ   رﺎﺸﻓدراد   ﺖﻋﺮﺳ   روﺬﺠﻣ   ﺎﺑ   ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ   ﻪﻄﺑار .  آ   ﻲﻟﺮﺘﻨﻛ   ﺖﻟﺎﺣ   و   ﻞﻌﺸﻣ   عﻮﻧ   رﺎﺨﺑ   يرﺎﺑ   ﻊﺑﺎﺗ   ناﻮﻨﻋ   ﻪﺑ   ﺮﻠﻳﻮﺑ   ﻞﺧاد   رﺎﺸﻓ   ﺮﻴﻴﻐﺗ    ﻞﻜﺷ 6: ﻠﻳﻮﺑ   ب لﺮﺘﻨﻛ   ﻢﺘﺴﻴﺳ   لﺎﺜﻣ 2: دﺮﮔ   ﻲﻣ   ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ   ﺮﻳز   ﻖﻳﺮﻃ   زا   هﺪﺷ   هداد   تﺎﻴﺿﺮﻓ   ﺎﺑ   ﻲﻟﺮﺘﻨﻛ   ﻪﻳﺬﻐﺗ   ﺮﻴﺷ   عﻮﻧ   و   ﺰﻳﺎﺳ . لﺎﺜﻣ   ﻦﻳا   رد ) كﺎﻜﻄﺻا   و   ﮓﻳد   ﺖﺑﺎﺛ   رﺎﺸﻓ   تﺎﻴﺿﺮﻓ   ﺎﺑﻫ   ﻪﻟﻮﻟ   رد   ﺖﺑﺎﺛ ( ﺪﻴﻟﻮﺗ   ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ   يﺮﻠﻳﻮﺑ ton/h10 ﺷﺎﺑ   ﻲﻣ   اراد   ار . فﻼﺘﺧا   نﺎﻳﺮﺟ   رﺬﮔ   تﺎﺼﺨﺸﻣ   ﻪﻛ   ﺖﺳا   هﺪﺷ   ﻪﺘﻓﺮﮔ   ﺮﻈﻧ   رد   ﻢﺘﺴﻴﺳ   رد   ﻪﻳﺬﻐﺗ   ﭗﻤﭘ   ﻚﻳرد   يﺪﻴﻟﻮﺗ   رﺎﺸﻓلوﺪﺟ   ﻖﺒﻃ   نآ   ﭗﻤﭘ   ﻪﻴﻠﺨﺗ   رﺎﺸﻓ   و   ﺮﻴﺷ 2 ﺷﺎﺑ   ﻲﻣ . زﺎﻴﻧ   درﻮﻣ   نﺎﻳﺮﺟ   رﺬﮔ   ﻢﻤﻳﺰﻛﺎﻣ   ﻨﻤﺿ m^3/h10 ﺖﺳا .  ﻪﺟﻮﺗ : رﺎﺸﻓ   فﻼﺘﺧا  p  ﺖﺑﺎﺛ   رﺎﺸﻓ   و   ﭗﻤﭘ   ﻲﺟوﺮﺧ   رﺎﺸﻓ   فﻼﺘﺧا   ﺮﻴﺷ  barg10 ﺷﺎﺑ   ﻲﻣ   ﺮﻠﻳﻮﺑ .  ﺎﻳﺮﺟ   رﺬﮔ   ﺎﺑ   ﺲﻜﻋ   ﻪﻄﺑار   ﭗﻤﭘ   ﻲﺟوﺮﺧ   رﺎﺸﻓ   دﻮﺷ   ﻪﺟﻮﺗراد   ن . زا   ﻞﺒﻗ   بآ   رﺎﺸﻓ   ﻪﻛ   ﺪﺷﺎﺑ   ﻲﻣ   ﺎﻨﻌﻣ   ناﺪﺑ   ﻦﻳاو   رﺎﺸﻓ   فﻼﺘﺧا   ﻪﻄﺑار   ﻪﻛ   ﺪﺑﺎﻳ   ﻲﻣ   ﺶﻫﺎﻛ   ﺰﻴﻧ   ﻪﻳﺬﻐﺗ   ﺮﻴﺷﻣ   راﺮﻗ   ﺮﻴﺛﺎﺗ   ﺖﺤﺗ   ار   نﺎﻳﺮﺟ   رﺬﮔﻫد .  لوﺪﺟ 2: ﻴﺷ   ﺮﺳ   ود   فﻼﺘﺧا   ﭗﻤﭘ   ﻪﻴﻠﺨﺗ   رﺎﺸﻓ   ﻪﻳﺬﻐﺗ   ب نﺎﻳﺮﺟ   رﺬﮔ   هرﺎﻤﺷ   لوﺪﺟ   تﺎﻋﻼﻃا   زا   هدﺎﻔﺘﺳا   ﺎﺑ 2 ﻪﻟدﺎﻌﻣ   و 2 ﺶﻳﺎﺠﻨﮔ   ناﺰﻴﻣﺮﻴﺷ kvr  ﺎﺸﻓ   فﻼﺘﺧا   ﺮﻫ   ردرﺬﮔ   وﺪﺷﺎﺑ   ﻲﻣ   ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ   ﻞﺑﺎﻗ   نﺎﻳﺮﺟ .  ناﺰﻴﻣ   ﺮﮔا kvr  راﺮﻗ   نﺎﻳﺮﺟ   رﺬﮔ   يﺎﻫ   ﺖﻴﻤﻛ   ﻞﺑﺎﻘﻣ   رد   و   دﻮﺷ   ضﺮﻓ   ﺐﺼﻧ   ياﺮﺑ   ﺮﻴﺷ   ﻲﻘﻴﻘﺣ   ﺶﻳﺎﺠﻨﮔ   ناﻮﻨﻌﺑهﺪﻣآ   ﺖﺳﺪﺑ   ﻲﻨﺤﻨﻣ   دﺮﻴﮔﻣ   ﺐﺼﻧ   ﻲﻨﺤﻨﻣ   ارﻨﻣﺎﻧ .   V   : ﺮﻴﺷ   زا   يرﻮﺒﻋ   نﺎﻳﺮﺟ   رﺬﮔ ) m^3/h( vvr   K K    ( m^3/h)  p  : ﻴﺷ   رد   يﺪﻴﻟﻮﺗ   رﺎﺸﻓ   فﻼﺘﺧا   هرﺎﻤﺷ   لوﺪﺟ   ﻪﺑ   عﻮﺟر   ﺎﺑ 2 ﺎﺑ   ﺮﺑاﺮﺑ   رﺎﺸﻓ   فﻼﺘﺧا   ﺮﻳدﺎﻘﻣ   ﻞﻣﺎﻛ   رﺎﺑ   تﻻﺎﺣ   رد    bar 1.54 درﻮﻣ   رﺬﮔ   ناﺰﻴﻣ   و   زﺎﻴﻧ m^3/h 10 ﻣﺷﺎﺑ . ﻳا   ﺮﺑﺎﻨﺑ :  bar hmK  K  vr vr   3 06.854.110   راﺪﻘﻣ kvr  رﺎﻤﺷ   لوﺪﺟ   زا   هدﺎﻔﺘﺳا   ﺎﺑ   ﺎﻫ   هزﺎﺑ   ﻲﻣﺎﻤﺗ   رد 2 ﺷﺎﺑ   ﻲﻣ   ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ   ﻞﺑﺎﻗ . وﺪﺟ 3.  لوﺪﺟ 3:  رﺎﺸﻓ   فﻼﺘﺧا   نﺎﻳﺮﺟ   رﺬﮔ   ﻦﻴﺑ   ﻪﻄﺑار Kvr ﺐﺼﻧ   ﻲﻨﺤﻨﻣ   رﺎﺘﺧﺎﺳ :   دﺪﻋ 8.06 ﺷﺎﺑ   ﻲﻣ   لﺎﺜﻣ   ﻦﻳا   رد   نﺎﻳﺮﺟ   رﺬﮔ   ﻢﻤﻳﺰﻛﺎﻣ   ﺖﻟﺎﺣ   رد   ﺐﺳﺎﻨﻣ   ﻲﻧاﺰﻴﻣ . زا   ناﻮﺗ   ﻲﻣ   ار   ﺐﺼﻧ   ﻲﻨﺤﻨﻣ   ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ kvr  ﺗ   نﺎﻳﺮﺟ   رﺬﮔ   وﺖﻴﻤﻛ   بﺎﺴﺘﺣا   ﺎﺑ   رادﻮﻤﻧ   ﻦﻳا   ﻢﻴﻬﻔﺗ   و   ﺖﻟﻮﻬﺳ   ﺖﻬﺟ   ﺎﻣا   دﻮﻤﻧ   ﻢﻴﺳ kvs   ﻪﺑ   ﺖﺒﺴﻧ kvr    ﺘﻬﺑﺳانﺎﻳﺮﺟ   رﺬﮔ   رﻮﺒﻋ   ﻲﻘﻴﻘﺣ   ﺪﺻرد   ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ   ﺎﺗ   دﻮﺷ   ﻢﻴﺳﺮﺗ   ﺪﺻرد   ﺐﺴﺣ   ﺮﺑ   ﻲﻨﺤﻨﻣ   ﻦﻳاﺪﺷﺎﺑ   نآ   ﻢﻤﻳﺰﻛﺎﻣ   ﺪﺻرد   ﻪﺑ . لوﺪﺟ 4 ﻞﻜﺷ   و 7 ﻨﺷﺎﺑ   ﻲﻣ   رﻮﻛﺬﻣ   لﺎﺜﻣ   ياﺮﺑ   ﻪﻟﺎﺴﻣ   ﻦﻳا   ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ .  لوﺪﺟ 4: ﺐﺼﻧ   ﻲﻨﺤﻨﻣﻂﻳاﺮﺷ   ﺎﺑ Kvr = Kvs   ﻞﻜﺷ 7: ﺐﺼﻧ   ﻲﻨﺤﻨﻣ ) ﺎﺜﻣ 2( 
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks