Maps

9 views

31770594-Omnet-Tieng-Viet

31770594-Omnet-Tieng-Viet
of 145
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
  OMNet++ Báo cáo th ự c t ậ  p chuyên ngành Trang 1  PH Ầ  N I - T Ổ  NG QUAN V Ề  OMNET++.....................................................................5 1. GI Ớ I THI Ệ U..........................................................................................................5 1.1. OMNeT++ là gì?.............................................................................................5 1.2. Các thành ph ầ n chính c ủ a OMNeT++............................................................5 1.3. Ứ  ng d ụ ng........................................................................................................5 1.4. Mô hình trong OMNeT++..............................................................................6 2. T Ổ  NG QUAN........................................................................................................7 2.1. Khái ni ệ m mô hình hoá...................................................................................7 2.1.1. C ấ u trúc phân c ấ  p c ủ a các module...........................................................7 2.1.2. Ki ể u module.............................................................................................7 2.1.3. Message, c ổ ng, liên k  ế t............................................................................8 2.1.4. Mô hình truy ề n gói tin.............................................................................9 2.1.5. Tham s ố ..................................................................................................10 2.1.6. Ph ươ  ng pháp mô t ả  topology.................................................................10 2.2. L ậ  p trình thu ậ t toán.......................................................................................10 2.3. S ử  d ụ ng OMNeT++......................................................................................11 2.3.1. Xây d ự ng và ch ạ y th ử  các mô hình mô ph ỏ ng......................................11 2.3.2. H ệ  th ố ng file..........................................................................................12 3. NGÔN NG Ữ   NED...............................................................................................14 3.1 T ổ ng quan v ề  NED........................................................................................14 3.1.1. Các thành ph ầ n c ủ a ngôn ng ữ  mô t ả  NED.............................................14 3.1.2. Các t ừ  khoá............................................................................................14 3.1.3. Đặ t tên....................................................................................................14 3.1.4. Chú thích................................................................................................15 3.2. Các ch ỉ  d ẫ n import........................................................................................15 3.3. Khai báo các kênh.........................................................................................15 3.4. Khai báo các module đơ  n gi ả n......................................................................16 3.4.1. Các tham s ố  c ủ a module đơ  n gi ả n.........................................................16 3.4.2. Các c ổ ng c ủ a module đơ  n gi ả n..............................................................17 3.5. Khai báo module k  ế t h ợ   p..............................................................................18 3.5.1. Các tham s ố  và c ổ ng c ủ a module k  ế t h ợ   p..............................................19 3.5.2. Các module con......................................................................................19 3.5.3. Tham s ố  tên ki ể u module con................................................................20 3.5.4. Gán giá tr  ị  cho các tham s ố  c ủ a các module con...................................22 3.5.5. Khai báo kích th ướ  c c ủ a các vector c ổ ng c ủ a module con....................23 3.5.6. Khai báo gatesizes và tham s ố  có đ i ề u ki ệ n...........................................23 3.5.7. K  ế t n ố i....................................................................................................24 3.6. Khai báo m ạ ng..............................................................................................27 3.7. Các bi ể u th ứ c................................................................................................27 3.7.1. H ằ ng s ố ..................................................................................................28 3.7.2. Tham chi ế u.............................................................................................28 3.7.3. Các toán t ử .............................................................................................29 3.7.4. Toán t ử  sizeof() và index.......................................................................30 3.7.5. Toán t ử  xmldoc()...................................................................................30 3.7.6. XML và XPath.......................................................................................31 3.7.7. Hàm........................................................................................................31 3.7.8. Giá tr  ị  ng ẫ u nhiên...................................................................................32 3.7.9. Khai báo m ộ t hàm m ớ  i...........................................................................33 4. GI Ớ I THI Ệ U GNED............................................................................................35 4.1. Giao di ệ n.......................................................................................................35  OMNet++ Báo cáo th ự c t ậ  p chuyên ngành Trang 2  4.2. M ộ t s ố  thao tác c ơ   b ả n..................................................................................38 4.3. Làm vi ệ c v ớ  i nhi ề u file NED - Các ch ứ c n ă ng ch ỉ nh s ử a nâng cao.............43 5. MODULE ĐƠ  N GI Ả  N........................................................................................50 5.1 Module đơ  n gi ả n trong OMNeT++................................................................50 5.2 Các s ự  ki ệ n trong OMNeT++........................................................................50 5.3 Mô hình hoá ho ạ t độ ng truy ề n gói tin............................................................50 5.4 Khai báo ki ể u module đơ  n gi ả n.....................................................................51 5.4.1 T ổ ng quan...............................................................................................51 5.4.2 Đă ng ký ki ể u module..............................................................................52 5.5 Xây d ự ng hàm cho Module............................................................................52 5.5.1 Hàm handleMessage()............................................................................52 5.5.2 Hàm activity().........................................................................................53 5.5.3 Hàm initialize() và finish()......................................................................54 5.6 G ử i và nh ậ n các message...............................................................................54 5.6.1 G ử i các message.....................................................................................54 5.6.2 Broadcasts...............................................................................................54 5.6.3 G ử i có độ  tr  ễ  (Delayed sending).............................................................55 5.6.4 G ử i tr  ự c ti ế  p message.............................................................................55 5.6.5 G ử i đị nh k  ỳ .............................................................................................55 5.7 Truy nh ậ  p các c ổ ng và k  ế t n ố i.......................................................................55 5.7.1 Đố i t ượ  ng c ổ ng (gate object)..................................................................55 5.7.2 Các tham s ố  k  ế t n ố i.................................................................................56 5.8 T ự   độ ng t ạ o module.......................................................................................56 6. MESSAGE...........................................................................................................58 6.1. Message và Packet........................................................................................58 6.1.1. L ớ   p cMessage........................................................................................58 6.1.2. Self-Message..........................................................................................59 6.1.3. Mô hình hoá gói tin................................................................................60 6.1.4. Đ óng gói (Encapsulation)......................................................................62 6.1.5. Thêm đố i t ượ  ng và tham s ố ...................................................................63 6.2. Đị nh ngh  ĩ  a message......................................................................................64 6.2.1. Gi ớ  i thi ệ u...............................................................................................64 6.2.2. S ử  d ụ ng enum........................................................................................66 6.2.3. Kh ở  i t ạ o cho m ộ t message.....................................................................66 6.2.4. Quan h ệ  k  ế  th ừ a và h ợ   p thành...............................................................69 6.2.5. S ử  d ụ ng các ki ể u có s ẵ n c ủ a C++..........................................................71 6.2.6. Thay đổ i các file C++............................................................................72 6.2.7. S ử  d ụ ng STL trong các l ớ   p message.....................................................75 7. CH Ạ Y CÁC Ứ   NG D Ụ  NG OMNeT++...............................................................78 7.1 S ử  d ụ ng gcc....................................................................................................79 7.2 S ử  d ụ ng Microsoft Visual C++......................................................................79 8. MÔ HÌNH ĐƠ  N GI Ả  N - TICTOC......................................................................80 Ph ầ n II – T Ổ  NG QUAN V Ề  WLAN...........................................................................86 1. GI Ớ I THI Ệ U........................................................................................................86 1.1 Ư  u đ i ể m c ủ a m ạ ng LAN không dây..............................................................86 1.2 M ộ t s ố   ứ ng d ụ ng th ự c t ế  c ủ a WLAN t ạ i Vi ệ t Nam.......................................88 1.2.1 Ứ  ng d ụ ng trong Wireless LAN Telemedicine........................................88 1.2.2 H ệ  th ố ng WiFi VNN...............................................................................90 2. CÁC MÔ HÌNH M Ạ  NG C Ơ  B Ả  N......................................................................91 2.1 Mô hình c ơ   s ở   (Infrastructure network).........................................................91  OMNet++ Báo cáo th ự c t ậ  p chuyên ngành Trang 3  2.1.1 T ậ  p h ợ   p d ị ch v ụ  c ơ   b ả n (BSS - Basic Service Set).................................92 2.1.2 T ậ  p h ợ   p các d ị ch v ụ  m ở   r  ộ ng (ESS Extended Service Set)....................92 2.2 Mô hình Adhoc độ c l ậ  p (Independent network)............................................96 3. HO Ạ T ĐỘ  NG C Ủ A CÁC CHU Ẩ  N LIÊN QUAN.............................................97 3.1 Các b ă ng t ầ n ISM...........................................................................................97 3.1.1 B ă ng t ầ n ISM (ISM bands).....................................................................97 3.1.2 B ă ng t ầ n UNII (UNII bands)..................................................................98 3.2 Các chu ẩ n 802.11 (IEEE 802.11 family).......................................................99 3.2.1 IEEE 802.11............................................................................................99 3.2.2 IEEE 802.11b..........................................................................................99 3.2.3 IEEE 802.11a..........................................................................................99 3.2.4 IEEE 802.11g..........................................................................................99 3.2.5 M ộ t s ố  chu ẩ n khác trong h ọ  IEEE 802.11............................................100 4. MÔ HÌNH C Ấ U TRÚC C Ủ A M Ạ  NG WLAN.................................................103 4.1 T ầ ng v ậ t lý (PHY layer)...............................................................................103 4.1.1 Các k  ỹ  thu ậ t tr  ả i ph ổ .............................................................................104 4.1.2 C ấ u trúc khung PLCP (General PLCP Frame Format).........................108 4.1.3 PLCP trong d ả i ph ổ  d ị ch t ầ n FHSS......................................................109 4.1.4 PLCP cho DSSS và HR/DSSS..............................................................109 4.1.5 PLCP trong OFDM...............................................................................110 4.1.6 Th ủ  t ụ c truy ề n PLCP............................................................................110 4.1.7 Th ủ  t ụ c nh ậ n PLCP...............................................................................111 4.1.8 T ầ ng PMD ( PMD sublayer)................................................................112 4.2 T ầ ng ki ể m soát truy nh ậ  p đườ  ng truy ề n – MAC.........................................113 4.2.1 DCF - Distributed Coordination Function............................................113 4.2.2 PCF – Point Coordination Function......................................................116 4.2.3 Phân tích các ho ạ t độ ng c ơ   b ả n.............................................................116 4.3 T ầ ng m ạ ng và các giao th ứ c d ẫ n đườ  ng trong WLAN................................121 4.3.1 Các giao th ứ c tìm đườ  ng trong m ạ ng Ad-hoc......................................122 4.3.2 Các giao th ứ c m ở   r  ộ ng cho MANET....................................................123 4.3.3 Mô t ả  chi ti ế t giao th ứ c AODV.............................................................125 PH Ầ  N III – PHÂN TÍCH THI Ế T K  Ế   Ứ   NG D Ụ  NG MÔ PH Ỏ  NG M Ạ  NG ADHOC....................................................................................................................................130 1. MÔ HÌNH CHUNG...........................................................................................130 2. C Ấ U TRÚC H Ệ  TH Ố  NG..................................................................................131 2.1 T ầ ng v ậ t lý (Physical model).......................................................................131 2.2 T ầ ng đ i ề u khi ể n truy nh ậ  p (Mac Layer)......................................................131 2.3 T ầ ng m ạ ng (Routing model)........................................................................133 2.4 Mobility models...........................................................................................136 2.5 T ầ ng ứ ng d ụ ng.............................................................................................137 2.6 Liên k  ế t gi ữ a các t ầ ng..................................................................................138 2.7 Thi ế t l ậ  p các thông s ố  cho h ệ  mô ph ỏ ng......................................................138 2.7.1 Thông s ố  c ủ a Map và Hosts..................................................................138 2.7.2 Physical Layer.......................................................................................139 2.7.3 Mac Layer.............................................................................................139 2.7.4 Routing..................................................................................................139 2.7.5 Application............................................................................................140 3. K  Ế T QU Ả  TH Ự  C HI Ệ  N...................................................................................141 3.1 Topo.............................................................................................................141 3.2 G ử i các gói tin Hello....................................................................................142  OMNet++ Báo cáo th ự c t ậ  p chuyên ngành Trang 4  3.3 G ử i gói tin RREQ........................................................................................142 Ph ầ n IV - PH Ụ  L Ụ C..................................................................................................143 1. SO SÁNH OMNET++ VÀ NS/2.......................................................................143 2.TÀI LI Ệ U THAM KH Ả O..................................................................................145  OMNet++ Báo cáo th ự c t ậ  p chuyên ngành Trang 5   PH Ầ N I - T Ổ NG QUAN V Ề  OMNET++  1. GI Ớ I THI Ệ U 1.1. OMNeT++ là gì? OMNeT++ là vi ế t t ắ t c ủ a c ụ m t ừ  Objective Modular Network Testbed in C++. OMNeT++ là m ộ t ứ ng d ụ ng cung c ấ  p cho ng ườ  i s ử  d ụ ng môi tr  ườ  ng để  ti ế n hành mô  ph ỏ ng ho ạ t độ ng c ủ a m ạ ng. M ụ c đ ích chính c ủ a ứ ng d ụ ng là mô ph ỏ ng ho ạ t độ ng m ạ ng thông tin, tuy nhiên do tính ph ổ  c ậ  p và linh ho ạ t c ủ a nó, OMNeT++ còn đượ  c s ử  d ụ ng trong nhi ề u l  ĩ  nh v ự c khác nh ư  mô ph ỏ ng các h ệ  th ố ng thông tin ph ứ c t ạ  p, các m ạ ng ki ể u hàng đợ  i (queueing networks) hay các ki ế n trúc ph ầ n c ứ ng... OMNeT++ cung c ấ  p s ẵ n các thành ph ầ n t ươ  ng ứ ng v ớ  i các mô hình th ự c t ế . Các thành ph ầ n này (còn đượ  c g ọ i là các module) đượ  c l ậ  p trình theo ngôn ng ữ  C++, sau đ ó đượ  c t ậ  p h ợ   p l ạ i thành nh ữ ng thành ph ầ n hay nh ữ ng mô hình l ớ  n h ơ  n b ằ ng m ộ t ngôn ng ữ  b ậ c cao (NED). OMNeT++ h ỗ  tr  ợ   giao di ệ n đồ  ho ạ , t ươ  ng ứ ng v ớ  i các mô hình c ấ u trúc c ủ a nó đồ ng th ờ  i ph ầ n nhân mô ph ỏ ng (simulation kernel) và các module c ủ a OMNeT++ c ũ ng r  ấ t d ễ  dàng nhúng vào trong các ứ ng d ụ ng khác. 1.2. Các thành ph ầ n chính c ủ a OMNeT++ •   Th ư  vi ệ n ph ầ n nhân mô ph ỏ ng (simulation kernel) •   Trình biên d ị ch cho ngôn ng ữ  mô t ả  hình tr  ạ ng (topology description language) - NED (nedc) •   Trình biên t ậ  p đồ  ho ạ  (graphical network editor) cho các file NED (GNED) •   Giao di ệ n đồ  ho ạ  th ự c hi ệ n mô ph ỏ ng, các liên k  ế t bên trong các file th ự c hi ệ n mô ph ỏ ng (Tkenv) •   Giao di ệ n dòng l ệ nh th ự c hi ệ n mô ph ỏ ng (Cmdenv) •   Công c ụ  (giao di ệ n đồ  ho ạ ) v ẽ   đồ  th ị  k  ế t qu ả  vector ở    đầ u ra (Plove) •   Công c ụ  (giao di ệ n đồ  ho ạ ) mô t ả  k  ế t qu ả  vô h ướ  ng ở    đầ u ra (Scalars) •   Công c ụ  tài li ệ u hoá các mô hình •   Các ti ệ n ích khác •   Các tài li ệ u h ướ  ng d ẫ n, các ví d ụ  mô ph ỏ ng... 1.3. Ứ ng d ụ ng OMNeT++ là m ộ t công c ụ  mô ph ỏ ng các ho ạ t độ ng m ạ ng b ằ ng các module đượ  c thi ế t k  ế  h ướ  ng đố i t ượ  ng. OMNeT++ th ườ  ng đượ  c s ử  d ụ ng trong các ứ ng d ụ ng ch ủ  y ế u nh ư : •   Mô hình ho ạ t độ ng c ủ a các m ạ ng thông tin
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks