Letters

89 views

3.pdf

3.pdf
of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
  ﺔﯾﻧﺎﺳﻧﻹ موﻠﻌﻟ ﺔﻠﺟﻣ / ﻲﺑرﻌﻟ ﺔﻌﻣﺎﺟددﻌﻟ ﻲﻗ وﺑﻟ م يدﯾﮭﻣ   نﺑ   رﺑﻣﺳﯾد   ﻲﻧﺎﺛﻟ 2014   61   ﺔـــﺳـــﺳؤـــﻣﻟا   ﻞـــﺧاد   لﺎــﺻــﺗﻻا   أ . ﺿﺎﻘﻠﺑ   نﯾﻣﻷا   رﺋازﺟﻟا   ﺔﻌﻣﺎﺟ  – 2 -  صﺧﻠﻣﻟا :  ﻣﻬﻣ   ﺔﺛﯾدﺣﻟا   تﺎﺳﺳؤﻣﻟا   ﻲﻓ   موﯾﻟا    وﺻﻗ   ﺔ   ﻣﻫﺄ    ﻲﻠﺧادﻟا   لﺎﺻﺗﻻا   عوﺿوﻣ   ﻰظﺣ   نﺎ   ﺎﻬطﺎﺷﻧ   ﺔﻌ   ﺑط   وأ   ﺎﻬﻣﺟﺣ . ﺔ     ﻣﻧﺗﻟاو   ﺔ     ﺣ     رﻟا    ﯾﻘﺣﺗ   ﺔ     ﻐ  ﺔ   ﻟﺎﺻﺗﻻا   ﺔ     ﻠﻣﻌﻟﺎ    ﺔ   ﺎﻧﻌﻟا   بﺟﯾ   ذإ   ﻻ   ﻪﻧاو   ﺔ   ﺟﺎﺗﻧﻹا   ﺔ     ﻠﻣﻌﻟﺎ    ﻪﻟ   ﺔﻗﻼﻋ   ﻻ   ﻲﻠﺧادﻟا   لﺎﺻﺗﻻا   نأ   نورﯾ   ن   رﯾﺛﻛﻟا   نأ   مﻏر   ﺔﻣادﺗﺳﻣﻟا   لوﺻﺣﻟا   مﺛ   ﻞ   وﺣﺗﻟﺎ  موﻘﺗ   ﻲﺗﻟا   ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا   دﯾﻟاو   تﻼﺧدﻣﻟا   نﻣ   ﻼﺻأ   ﺔﻧوﻛﺗﻣﻟا   جﺎﺗﻧﻹا   ﺔﻘﻠﺣ   ﻲﻓ   ﻞﺧدﯾتﺎﺟرﺧﻣﻟا   ﻰﻠﻋ . ﯾﺑ   تﻼﺧادﺗو   تﺎﻗﻼﻋ   دوﺟو   مزﻠﺗﺳ  ﺔ   رﺷ   ﻟا   ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا   دﯾﻟا   دوﺟو   نﻛﻟﻟﺎﺣﻣ   ﻻ   مﻬ .   جﺎﺗﻧﻹا   مﺗﯾ   ﻻ   نﻛﻟ   ةرﺷﺎ     ﻣ   ﺔﻘ   رط  جﺎﺗﻧﻹا   ﺔﻘﻠﺣ   ﻲﻓ   ﻞﺧدﺗ   ﻻ   ﺔ   ﻟﺎﺻﺗﻻا   ﺔ     ﻠﻣﻌﻟا   نأ   لوﻘﻟا   ن     ﻣ  ذإﺔﻟﺎﻌﻓ   ﺔ   ﻟﺎﺻﺗا   ﺔ     ﺷ   دوﺟوﺑ   ﻻإ   Résumé:   Le processus de communication interne connu aujourd’hui, une importance primordiale dans les institutions modernes, quelle que soit l’ampleur ou la nature de l’activité. Il est nécessaire de faire attention à l’opération de communicativité, a fin d'atteindre la rentabilité et le développement durable, bien que beaucoup de gens croient que le processus de communication interne n'a rien à voir avec le processus de production et il n'est pas inclus dans le cercle de la production formée à l'srcine des matières premières et de Main-d'œuvre dans le processus de conversion pour obtenir le produit final. Mais la présence de Main-d'œuvre nécessite l'existence de relations et les interactions entre eux inévitablement. Comme on pourrait faire valoir que l’opération de communicativité non inclus dans le cercle de la production directement, mais la production ne peut pas aboutir, seulement par l'existence d'un réseau de communication efficace qui reflètent un niveau élevé de communication interne    ﺔﯾﻧﺎﺳﻧﻹ موﻠﻌﻟ ﺔﻠﺟﻣ / ﻲﺑرﻌﻟ ﺔﻌﻣﺎﺟددﻌﻟ ﻲﻗ وﺑﻟ م يدﯾﮭﻣ   نﺑ   رﺑﻣﺳﯾد   ﻲﻧﺎﺛﻟ 2014   62   ﺔﻣدﻘﻣ :  رﻋﻟﺎﻌﻟاارﯾﻐﺗاروطﺗو   رذﺟﻌ   رﺳوﻠﻋ   ﺔﺋﺟﺎﻔﻣو ﺔ   دﺎﺻﺗﻗﻻا   ﺔ   ﺳﺎ     ﺳﻟا   تﺎ     وﺗﺳﻣﻟاﺔ   ﻋﺎﻣﺗﺟﻻا   ﻓﺎﻘﺛﻟاوﺎﻣ   ﺔﺟﯾﺗﻧو   جﺎﺗﻧﻹا    ﺋارطو   تﻻﺎﺟﻣ   ﻲﻓ   ﺔﻔﻠﺗﺧﻣﻟا   ﺎﻫرﻫﺎظﻣ  ﺔﻣﻟوﻌﻟا   ﻪﺗزرﻓأ   تﻻﺎﺻﺗﻻاو   تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا   ﺎ     ﺟوﻟوﻧﻛﺗﻟ   ﻒﺛ     ﻣﻟا   لﺎﻣﻌﺗﺳﻻاو   لاوﻣﻷا   سوؤرو   ﻊﻠﺳﻠﻟ   رﺣﻟا   لﺎﻘﺗﻧﻻا   اذ    نﯾدﺎ   ﻣﻟا   ﻊ     ﻣﺟ   ﻲﻓ .  تﺎﻣﺳ   زرﺑا   نﻣ   ﻞﻌﻟو   ﺔﻔﻠﺗﺧﻣﻟا   ﻪﻧوؤﺷ   رﯾﯾﺳﺗ   ﻲﻓو   ﻪﺗﺎ     ﺣ   ﻲﻓ   م     ظﻧﺗﻟا   ﺔ     ﻣﻫأ   نﺎﺳﻧﻹا   كردأ   ثﯾﺣاﺔﺛﯾدﺣﻟا   تﺎﻌﻣﺗﺟﻣﻟا   تﺎﻣﺳ   مﻫأ   نﻣ   م   ظﻧﺗﻟا   ﺢ     ﺻﺄﻓ   ﻪ     ﻠﻋ   ﻲﻣ   ظﻧﺗﻟا   ﻊ     ﺎطﻟا   ﺔ   ﻠﻏ   ثﯾدﺣﻟا   رﺻﻌﻟ   نأ   دﺟﻧ   ثﯾﺣ " ﺑﯾﻓ   سﻛﺎﻣ " " ﻞﯾﻟدﻟاو   عزﺎﻧﻣ   ﻼ  تﺎﻣ   ظﻧﺗﻟا   رﺻﻋ   ﻪﻧﺄ    ن   رﺷﻌﻟا   نرﻘﻟا   ﻊﻠطﻣ   ﻒﺻ    ﺔ   دﺎﺻﺗﻗا   ﺔ   ﻧﻘﺗ   ﺔﺳﺎ     ﺳ   تﻧﺎ    اوﺳ   ثﯾدﺣﻟا   نﺎﺳﻧﻺﻟ   ﻲﻋﺎﻣﺗﺟﻻا   دوﺟوﻟا   تﺎﻧو   ﻣ   ﻞ  نأ   كﻟذ   ﻰﻠﻋﻲﻬﻓﺎﻣ   م   ظﻧﺗﺑ   ﺔﻘ     ﺛو   ةروﺻ  ﺔط     ﺗرﻣ " 1  .   رﻓاوﺗ    دﻣ      ﺗرﯾ   ﻻ   ﺔﺣﺟﺎﻧﻟا   رﯾﻏ   ﺔﺳﺳؤﻣﻟاو   ﺔﺣﺟﺎﻧﻟا   ﺔﺳﺳؤﻣﻟا   نﯾﺑ   قرﻔﻟا   ﺢ     ﺻأ   ذإدراوﻣﻟاﺢﻣﺳﺗ   ﺔﻟﺎﻌﻓ   ﺔ     ﻣ   ظﻧﺗ   ﺔﺳرﺎﻣﻣ   دوﺟو    دﻣ   ﻲﻓ   ﻞﺛﻣﺗﺗ   ﺎﻣ   ردﻘ    ﺎﻬﺗردﻧ   وأ   ﺔ   دﺎﻣﻟا   تﺎ   ﻧﺎ     ﻣﻹاوﻞﻋﺎﻔﺗﻟﺎ   ﻟا   ﻒﻠﺗﺧﻣ   نﯾﺑ   رزﺂﺗﻟا    ﯾﻘﺣﺗ   نﻣ   ن     ﻣﺗو   ﻲﺑﺎﺟﯾﻹافرﻌ  ﺎﻣ   وأ   ةورﺛﻟا    ﯾﻘﺣﺗو   تﻼﺧدﺔﻣ   ﻘﻟﺎ     ﺔﻓﺎﺿﻣﻟا  .  وﺣﻧ   ﻩﺎﺟﺗﻻا   اذ   و   ﺔﻣﻟوﻋ   نﻣ   م   ظﻧﺗﻟاو   ةرادﻹا   مﻟﺎﻋ   ﻲﻓ   ةدﺟﺗﺳﻣﻟا   تﺎ     طﻌﻣﻟا   رﺎطإ   ﻲﻓو   روطﺗو   ﺔﻣوﻠﻌﻣﻟا   تﺎ     دﺎﺻﺗﻗا   ﻰﻟإ   ﺔﻋﺎﻧﺻﻟا   تﺎ   دﺎﺻﺗﻗا   نﻣ   لوﺣﺗﻟاو    رﺑﻛﻟا   ﺔ   دﺎﺻﺗﻗﻻا   تﻼﺗﻛﺗﻟاﺎ   ﺟوﻟوﻧﻛﺗﻣﻟا   ﺔﺟﻟﺎﻌﻣو   لﺎﺻﺗﻻاو   مﻼﻋﻹاﻞﻣاوﻌﻟا   رﯾﯾﺳﺗ   وﺣﻧ   ﺔ   رادﻹا   ﺔ     ﻠﻣﻌﻟا   ﻩﺎﺟﺗا   ﻰﻟإ    دأ   ﺎﻣ   تﺎﻣوﻠﻌ   ﺎﻬﻠ  تﺣ   ﺻأ   ﻲﺗﻟا   م   ظﻧﺗﻟا   ﻞﺧاد   ﺔ     ﻟﺎﺻﺗﻻا   ﺔ     ﻠﻣﻌﻟا   ﺔﺻﺎﺧ   ﺔ     وﻠﺳﻟا   بﻧاوﺟﻟاو   ﺔﺳوﻣﻠﻣﻟا   رﯾﻐﻟا ﺔﻣﺋﺎﻘﻟا   ﺔ   ﻣ   ظﻧﺗﻟا   ﺔﺳرﺎﻣﻣﻟا   بﯾﻟﺎﺳأ   ﻲﻓ   رظﻧﻟا   دﯾﻌﺗ   نأ   تﺎﺳﺳؤﻣﻟا   نﻣ   بﻠطﺗﺗ   دوﯾﻗ   ﻞ     ﺷﺗرﯾﻓوﺗوــــــــــــــــﻧﻣﻟاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻣﻟا   خﺎــــــــــــــــﺟﻔﺗﻟ   مــــــــــــــــــــــــــﺎطﻟا   رــــــــــــــــــــــــــﻋادﺑﻹا   تﺎــــــــــــﻣﺎﻛﻟا   ﺔــــــــــــــــ . دراوﻣﻟا   نإ   1 - WEBER . M, Cité Par, Michel Crozier, Le Phénomène bureaucratique ,   نورﺧآو   دارﻣ   ﻲﻣ   ﻋز   ر     وﺑ   ﺔﺳ   رﺧوﺑ   نﻋ   ﻼﻘﻧ   رﺷ   ﻟا   دراوﻣﻟا   رﯾﯾﺳﺗ   ﻲﻓ   تﺎﺳارد تاروﺷﻧﻣ   رﺷﻧﻠﻟ   ﺔ     طرﻗ ﻰﻟوﻷا   ﺔﻌ     طﻟا   رﺋازﺟﻟا   ﻊ     زوﺗﻟاو 2008 ص   55 .    ﺔﯾﻧﺎﺳﻧﻹ موﻠﻌﻟ ﺔﻠﺟﻣ / ﻲﺑرﻌﻟ ﺔﻌﻣﺎﺟددﻌﻟ ﻲﻗ وﺑﻟ م يدﯾﮭﻣ   نﺑ   رﺑﻣﺳﯾد   ﻲﻧﺎﺛﻟ 2014   63   دﺑإ   ﻞ  ردﺻﻣو   ﺔﺳﺳؤﻣﻟا   ﻲﻓ   ﻲﺟﯾﺗارﺗﺳا   دروﻣ   مﻫأ   دﻌﺗ   ﺔ   رﺷ   ﻟاﺔﺳﺳؤﻣﻠﻟ   ﺢﻣﺳ    ذإ   عاﺎﻬﺗﺋﯾﺑ   ﻲﻓ   ﺔﻧﻣﺿﺗﻣﻟا   تادﯾدﻬﺗﻟاو   صرﻔﻟا   ﻊﻣ   ﻞﻋﺎﻔﺗﻟﺎ   .   ةرادٕو   م   ظﻧﺗ   ﻲﻓ   ةدﯾدﺟ   بﯾﻟﺎﺳأو    ﺋارط   نﻋ   ثﺣ     ﻟا   تﺎﺳﺳؤﻣﻟا   ﻰﻠﻋ   بﺟوﺗﯾ   تﺎ    دﻘﻟ   ﺔ   ﻋادﺑﻹا   تﺎﻗﺎطﻟا   ر     رﺣﺗ   نﻣ   ن   ﻣﺗﺗ   ﻰﺗﺣ   ﺔ   رﺷ   ﻟا   ﺎﻫدراوﻣ   ةرادﺈﺑ    ﻠﻌﺗﯾ   ﺎﻣ   ﻓ   ﺔﺻﺎﺧو   ﺎﻫدراوﻣﻬﯾﻓ   ﺔﻧﻣﺎﻛﻟاو   ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا .  مﺛ   نﻣﻲﻓ   ثﺣ     ﻟا   ﺔﺻﺎﺧو   ةزﯾﻣﺗﻣﻟا   ﺔ     ﺟوﻟوﯾﺳوﺳﻟا   تﺎﺳاردﻟا   نﻣ   دﻌﺗ   تﺎﻣ     ظﻧﺗﻟا   ﺔﺳارد   تﺣ     ﺻأ   ﺎﻬﻠﻣﻋو   ﺎﻫ ﺎﻧﺑ   ﻞ     ﺷﺗ   ﻲﺗﻟا   بﺎ   ﺳﻷا   ﻲﺻﻘﺗو   ﺎﻬﺟرﺎﺧو   ﺔﺛﯾدﺣﻟا   تﺎﻣ     ظﻧﺗﻟا   ﻞﺧاد   ةددﺟﺗﻣﻟا   تارﯾﻐﺗﻟا   ةدﺣو   رﺑﺗﻌﺗ   ﻲﺗﻟا   تﺎﻣظﻧﻣﻟا   ادأ   ﻲﻓ   ﺔﻧ     ﻣﻣ   ﺔ   ﻟﺎﻌﻓ   ﻰﺻﻗأ   ﻰﻟإ   لوﺻوﻟا   ﺔ     ﻐ  اذﻫو   ﺎﻬﺗﯾﻠﻋﺎﻓو   ﻋﺎﻣﺗﺟاﺎﻬﻓرﻌﺗ   ثﯾﺣ   ةددﺣﻣ   فادﻫأ    ﯾﻘﺣﺗ   ﻞﺟا   نﻣ   مﺎﻘﺗ   ﺔ " Madeleine Grawitz ": " ﻰﻠﻋ   تﺎطﻠﺳﻟا   ﻊ     زوﺗو   ﻞﻣﻌﻟا   م   ﺳﻘﺗﺑ   زﯾﻣﺗﺗ   نﯾﻌﻣ   فدﻫ    ﯾﻘﺣﺗﻟ   ﺔ     ﻧﻼﻘﻋ   ﺔﻘ     رط  مظﻧﻣ    رﺷ  ﻊﻣﺟﺗ   ﺎﻬﻧأ   ﺔ   ﻟﺎﺻﺗا   ﺔ   ﺷ   دوﺟوﺑ   زﯾﻣﺗﺗ   ﺎﻣ  تﺎ     ﻟوؤﺳﻣﻟاو " 2 .    ﻟا   رﺻﻧﻌﻟا   ﺢ     ﺻأ   ثﯾﺣ   موﯾﻟا   ﺔ     رادﻹا   ﺔﻟدﺎﻌﻣﻟا   ترﯾﻐﺗ   دﻘﻟﻞﺧاد   رﺻﺎﻧﻌﻟا   مﻫأ   نﻣ    رﺷ   ﺔﻬﺟوﻣﻟا   تﺎﻣ   ﻠﻌﺗﻟاو   رﻣاوﻸﻟ   ذﻔﻧﻣ   صﺧﺷ   ﻪﻧا   ﻰﻠﻋ   ﻞﻣﺎﻌﻠﻟ   رظﻧﯾ   دﻌ  مﻟ   ثﯾﺣ   ةرادﻹا   وأ   ﺔﺳﺳؤﻣﻟا    ﯾﻘﺣﺗ   ﻲﻓ   مﻬﻣ   ك   رﺷ   ﻪﻧا   ﻰﻠﻋ   ﻪ   ﻟإ   رظﻧﯾ   ﺢ     ﺻأ   ﻞﺑ   رﺟا   نﻣ   ﻩﺎﻘﻠﺗﯾ   ﺎﻣ   رﯾظﻧ   ةرادﻹا   فرط   نﻣ   ﻪﻟﺎ     ﺟﺎﺣ   ﻪﻟ   ﻲﻟﺎﺗﻟﺎ     و   ﺔﺳﺳؤﻣﻟا   وأ   ةرادﻹا   فرط   نﻣ   ةرطﺳﻣﻟا   فادﻫﻷابﺟﯾ   م   ﻗو   رﻋﺎﺷﻣو   تﺎﻬﻣارﺗﺣاو   ﺎﻬﺗﺎﻋارﻣ .  ﻰﻠﻋ   نﻵا   زﯾ     رﺗﻟا   ﺢ   ﺻأ   ثﯾﺣ   ﺔ     ﻣ   ظﻧﺗﻟا   ﺔ     ﻟﺎﻌﻔﻠﻟ   ﻲﻘ   ﻘﺣ   رﺎ     ﻌﻣ   دﻌ    مﻟ   ﺎﻘ   ﻟا   رﺷؤﻣ   نإ   ذإﻞﺛﻣ   ﺔ     ﻣ   ظﻧﺗﻟا   ﺔ   ﻟﺎﻌﻔﻟا   ﻰﻠﻋ   ﺔﻟﻻدﻠﻟ   ﺔ     ﺋزﺟ   ﻞﻗا   رﯾﯾﺎﻌﻣ " ﻧو   تﻻﺎﺻﺗﻻا   ﺔﻌ     ﺑطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   2-Madeleine Grawitz : Lexique des sciences sociales , édition Dalloz, Paris, France, 6éme édition, 1994, p 289.  ﺔﯾﻧﺎﺳﻧﻹ موﻠﻌﻟ ﺔﻠﺟﻣ / ﻲﺑرﻌﻟ ﺔﻌﻣﺎﺟددﻌﻟ ﻲﻗ وﺑﻟ م يدﯾﮭﻣ   نﺑ   رﺑﻣﺳﯾد   ﻲﻧﺎﺛﻟ 2014   64   ﺔﻣظﻧﻣﻟا   ﻲﻓ   تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا " 3   ﻲﺗﻟاو   " نوﺎﻌﺗﻟا   نﻣﺿ  ﻼ   ﻬﻣو   ﺎﻣظﻧﻣ   ﺎ     رﺷ  ﺎﻌﻣﺟﺗ   دﻌﺗنﯾﻌﻣ   فدﻫ    ﯾﻘﺣﺗ   ﻞﺟا   نﻣ   ﻪﺋﺎﺿﻋأ   نﯾﺑ    ﺳﺎﻧﺗﻟاو " 4 .  اذﻫ   ﻲﻓو   ﺎﻬﯾﻓ   ﺔ   ﻠﺧادﻟا   تﻻﺎﺻﺗﻻا   ﺔﻌ   ﺑط    ارﯾﺛ  رﺛﺄﺗﯾ   ﺔ   ﻣ   ظﻧﺗﻟا   ﺔ     ﻟﺎﻌﻔﻟا    ﯾﻘﺣﺗ   نإ   د   ؤﯾ   قﺎ     ﺳﻟا "   ﻧد   راوﻧﺑ " ﻟوﻘ   " : أﺎﺻﺗﻻﺎ    ﻻإ   ﺎﻬﻟ   دوﺟو   ﻻ   ﺔﺳﺳؤﻣﻟا " 5  .   ﻻوأ : ـﻣ    ظﻧﺗﻟا   لﺎﺻﺗﻻا .  تﺎﻗﻼﻌﻟﺎ    صﺎﺧﻟا   رﺎ   ﺗﻟا   زورﺑ   ﻊﻣ   ﺔﺳﺳؤﻣﻟا   ﻲﻓ   ﻲﻣ   ظﻧﺗﻟا   لﺎﺻﺗﻻﺎ    مﺎﻣﺗﻫﻻا   أدﺑ   دﻘﻟ   ﻩدﻛأ   ﺎﻣ   اذﻫو   ﺔﺳردﻣﻟاو   ﺔﻠﺋﺎﻌﻟا   ﻞﺛﻣ   ﻪﻠﺛﻣ   ﻲﻋﺎﻣﺗﺟا   م   ظﻧﺗ   ﺔﺳﺳؤﻣﻟا   نأ   ةر     ﻓ   روط    ذﻟا   ﺔ   ﻧﺎﺳﻧﻹا " ﯾﻟوﺳ   نﺎﺳ  " ﻟوﻘ   :" موﻘﺗو   تﺎ     وﻬﻠﻟ   ردﺻﻣ   رﺑﺗﻌﺗ   ﺎﻬﻧﻷ   ﻊﻣﺗﺟﻣ   ﺔ   ﺿﻗ   ﺎﻘﺣ   تﺣ     ﺻأ   ﺔﺳﺳؤﻣﻟا   نإ   ﺔ     ﻋﺎﻣﺗﺟﻻا   ﺔﺋﺷﻧﺗﻟا   مﺎﻬﻣ   ...     ﻋﺎﻣﺗﺟا   ﺔ     ﯾ     رﺗ   ﺔﺳﺳؤﻣﻟا   تﺣ   ﺻأ   كﻟذﻟ " 6 .  ﺎ     ﺟ     ردﺗ   ﺎﻬﯾﻓ   درﻔﻟا   ﺔﻧﺎ   ﻣ   نﻋو   ﺔﺳﺳؤﻣﻟا   نﻋ   ةدﺋﺎﺳﻟا   ةرظﻧﻟا   ترﯾﻐﺗ   دﻘﻓ . تﻧﺎ  ﺎﻣ   دﻌ   ﻓ   ﺎﻬﯾﻓ   درﻔﻟا   رﺑﺗﻌ      ﻘﻓ   ﺔ   ﺟﺎﺗﻧإ   ةدﺣو   نﻋ   ةرﺎ     ﻋﻟﻵا   ﻞﺛﻣ   ﻪﻠﺛﻣ   جﺎﺗﻧﻺﻟ   رﺻﺎﻧﻋ   نﻣ   رﺻﻧﻋ   درﺟﻣ . ﺦ     رﺎﺗو   م   ﻗو   ﺔ     وﻫ   ﺎﻬﻟ   ﺔ     وﻧﻌﻣ   ﺔ   ﺻﺧﺷ   ﺎﻬﻧأ   ﻰﻠﻋ   ﺎﻬﯾﻟإ   رظﻧﯾ   ﺢ     ﺻأو .   رﺷ     ﻟا   رﺻﻧﻌﻟا   رﺑﺗﻌُ  ذإ   ﺎﻬﺗﻓﺎﻘﺛ   ﺎﻧﺑ   ﻲﻓ   اذ     و   ﺎﻫروطﺗو   ﺎﻬﺗﯾﻣﻧﺗ   ﻲﻓ   ﺔ   ﺳﺎﺳﻷا   مﺋﺎﻋدﻟا   مﻫأ    دﺣإ   ﺎﻬﯾﻓ   3 -  راوـﻧ   نـﺑ   ﺢﻟﺎـﺻ      دﺎـﺻﺗﻗﻻا   تﺎـﺳﺳؤﻣﻟا   ﻲـﻓ   م    ـظﻧﺗﻟا   ﺔـ      ﻟﺎﻌﻓ لﺎـﺻﺗﻻا   عﺎـﻣﺗﺟا   مـﻠﻋ   رـﺑﺧﻣ   رﺋازﺟﻟا   ﺔﻧﯾطﻧﺳﻗ   ﺔﻣﺟرﺗﻟاو   ثﺣ     ﻠﻟ 2006 ص 198 .  4- Boudon. R, Besnard P, Cherkaoui M, Lecuyer B.P: Dictionnaire de sociologie , Larousse Bordas, Paris,France, 1999, p 167. 5-Benois Denis , Introduction aux sciences de l’information et de communication , les éditions d’organisations, Paris, France, 1995, p 120. 6 -Sain Saulieu(.R) ", organisation qualifiantes, accueillantes, innovantes " Cité in : la culture en mouvement : nouvelles valeurs et organisations , sous la direction de Daniel Mercure, edition la presse de université de Laval, canada, 1992, p125.  ﺔﯾﻧﺎﺳﻧﻹ موﻠﻌﻟ ﺔﻠﺟﻣ / ﻲﺑرﻌﻟ ﺔﻌﻣﺎﺟددﻌﻟ ﻲﻗ وﺑﻟ م يدﯾﮭﻣ   نﺑ   رﺑﻣﺳﯾد   ﻲﻧﺎﺛﻟ 2014   65   دﻌﺗ   ﺔﻓﺎﻘﺛﻟا   ﻩذﻫ " اوﻘﻟاو   ش   ﻌﻟا   قرطو   تارﺎﻬﻣﻟا   نﻣ   ﺔﻋوﻣﺟﻣﻲﺗﻟا   ﺔﺳﺳؤﻣﻟﺎ    ﺔﺻﺎﺧﻟا   د   ﻞﻬﺳﺗ   ﺎﻣدﻧﻋ   ﺎﻣ   ﺳﻻ   ةدﯾﻔﻣ   رﺎﺛآ   ﺔﻓﺎﻘﺛﻟا   ﻩذﻬﻟ   نوﻛﺗ   نأ   ن     ﻣ   و   ﺎﻫدارﻓأ   ﻞ  تﺎﻓرﺻﺗ   ﻲﻓ   رﺛؤﺗﻲﻠﺧادﻟا   لﺎﺻﺗﻻا " 7 .  ﺑﻗ   نﻣ   دﯾازﺗﻣو   رﯾﺑ  مﺎﻣﺗﻫﺎ  ﻰظﺣ  ﻲﻣ   ظﻧﺗﻟا   لﺎﺻﺗﻻا   عوﺿوﻣ   ﺢ     ﺻأ   دﻘﻟوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻞ   ﺗ   ﺎﻬﻧﻷ   تﺎﺳﺳؤﻣﻟاﻲﺗﻟا   ﺔ     ﻟﻼﻘﺗﺳﻻا   نﯾﺑ    ﯾﻓوﺗﻟا   ﺔﻓدﻬﺗﺳﻣ   ﺔ     ﻧﻼﻘﻌﻠﻟ   ادﯾدﺟ     ﻼ   ﺷ   دﻌ   ﻟا   اذﻫ   ﻲﻓ    ﻊﺗﻣﺗﯾﻲﺗﻟا   دارﻓﻷا   ﺔ     ﻟﻼﻘﺗﺳا   ﺔ   ﻧﻼﻘﻌﻟا   ﻩذﻫ   نﻣﺿﺗ   ﺎﻣ  ﻊ     ﻣﺟﻟا    ﺎﺷﻧ    ﯾﺳﻧﺗ   ةرورﺿو   درﻓ   ﻞ    ﺎﻬﺑ   ﺔﺳﺳؤﻣﻟا   ﺢﻟﺎﺻﻟ   ﺎﻣﺋاد   ﻞﻣﻌﺗ 8 .    أ   نﺄ  ﻲﻋوﻟا   نﻋ   ﺔﺻﺎﺧ   ﺞﺗﺎﻧ   ﺔﺳﺳؤﻣﻟا   ﻲﻓ   ﻲﻣ   ظﻧﺗﻟا   لﺎﺻﺗﻻا   زورﺑ   نإﻲﻧﺑﻣ   مﺎظﻧ   ﻒﻠﺗﺧﻣ   رﯾﺳ   ﻲﻓ   م     ﺣﺗﯾ   نأ   ﻪﻧ   ﻣ  ﻻ   ﺔ   ﻟﺎﺻﺗﻻا   ﺔ     ﻠﻣﻌﻟا   ﻞﯾﻌﻔﺗ   نود    ﻘﻓ   تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا   ﻞﻘﻧ   ﻰﻠﻋﺔﺳﺳؤﻣﻟا   ﻪﺟاوﺗ   ﻲﺗﻟا   ﻞﻛﺎﺷﻣﻟا   اذ     و   م   ظﻧﺗﻟا   تﺎ     وﺗﺳﻣ .  ﺎﻬﺗﺎطﺎﺷﻧ   نﯾﺑ   رﺑﻛأ   ﻞﻣﺎﻛﺗ   نﻋ   ثﺣ   ﻠﻟ   ﺎﻬﻌﻓدﺗ   ﺎ     ﻟﺎﺣ   تﺎﺳﺳؤﻣﻟا   ﺎﻬﻬﺟاوﺗ   ﻲﺗﻟا   تاروطﺗﻟﺎﻓ    درﻔﻟا   لوﺎﻧﺗ   ثﺣ     ﻟا   اذﻫ   بﻠطﺗ     ودﺎﻌ   أ   ﻞ . ﻩرﺑﺗﻌ  ثﯾدﺣﻟا   رﯾﯾﺳﺗﻟا   نأ   ﻻإ   رﯾﺟأ   درﻔﻟا   نأ   مﻏرﻓ   ﻰﻠﻋ   ﺔﺳﺳؤﻣﻟا   عورﺷﻣ   لﻼﺧ   نﻣ   ﻞﻣﻌ  ادﯾدﺟ   ﺎًﺟوﺗ   ﻲﻣ   ظﻧﺗﻟا   لﺎﺻﺗﻻا   ذﺧﺄ    ثﯾﺣ   ﺔﻘﺳﻧﻣ   ةوﻗﺎﻬﻟﺎﻣﻋ   دﯾﻧﺟﺗ . فارﺗﻋﻻاو   م   ﯾﻘﺗﻟا   ﻰﻠﻋ   زﻛﺗرﯾﺳ   ﻞﺑ   ﺎﻣﺗﻧﻻﺎ    روﻌﺷﻟا    ﻠﺧ   دﺣ   دﻧﻋ   ﻒﻘ    نﻟ   وﻬﻓ   رظﺗﻧﯾ   ﻪ   ﻠﻋو   ﺔ     درﻔﻟا   تا ﺎﻔﻛﻟﺎ   ﻪﺗﻔﺻ  رﯾﯾﺳﺗﻟا   ﻲﻓ   كرﺎﺷ  نأ   ﻲﻣ   ظﻧﺗﻟا   لﺎﺻﺗﻻا   نﻣ ": زرﺑﯾ   ﻰﻠﻋ   ﻞﻣﻌﺗ   ﺔﺳﺳؤﻣﻟا   ﺔﻓﺎﻘﺛ   ﻞﻌﺟﻟ   رﯾﯾﻐﺗ   ﺔﻠﯾﺳو   دارﻓﻷا   نﻣ   ﺔﻋﺎﻣﺟ    ﺔﺳﺳؤﻣﻟﺎ  مﻠﯾ   ةدﺣو  ﺔﺳﺳؤﻣﻟاﺎﻬﻋورﺷﻣ    ﯾﻘﺣﺗ " 9 .   7 - Altard (M) , écouter, harmoniser, diriger un certain art du management , OPU Alger,Algérie, 1994 ,p131 . 8 -Jean Yves,Capsul , les communication dans les organisations  , les cahiers français .N°258, paris,France,1992, p46. 9 -Pascale .Weil, communication oblige/communication institutionnelle et de management , Ed : d’organizations.Paris,France,1990,p157.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks