Career

21 views

REGULAMENT DE AVIZARE 2

REGULAMENT DE AVIZARE 2
of 80

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
  REGULAMENT DE AVIZARE, RECEPIE I Ț Ș   ÎNSCRIERE ÎN EVIDENELE DE CADASTRU I Ț Ș  CARTE FUNCIARĂ CAPITOLUL IDISPOZIII GENERALE. OBIECTUL I SCOPUL ÎNSCRIERII ÎN Ț Ș  CADASTRU I CARTEA FUNCIARĂ Ș CAPITOLUL IICUPRINSUL CĂRII FUNCIARE. TIPURI DE ÎNSCRIERI ÎN CARTEA Ț  FUNCIARĂ. TIPURI DE DOCUMENTAII TOPOGRAFICE I Ț Ș  CADASTRALE I MODUL DE ÎNTOCMIRE A ACESTORA. Ș 2.1. Cuprinu! "#rii $un"i%r& ț 2.2. Tipuri!& '& (n"ri&r& (n "%r)&% $un"i%r# 2.2.1.Intabularea 2.2.2. Înscrierea provizorie2.2.3. Notarea2.2.4. Efectul înscrierii2.2.5. Rangul înscrierii 2.*. Tipuri '& '+"u&n)%ii "%'%)r%!& i +'u! '& (n)+"ir& % %"&)+r% ț ș  2.3.1. Dispoziii generale ț  2.3.2. ipuri !e !ocu"entaii ca!astrale i coninutul acestora ț ș ț  2.3.3. #o!ul !e întoc"ire a !ocu"entaiilor ca!astrale ț CAPITOLUL IIIDISPOZIII GENERALE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENELE DE Ț Ț  CADASTRU I CARTE FUNCIARĂ Ș   3.1. $ererea !e recepie i%sau înscriere în evi!enele !e ca!astru i carte funciar& ț ș ț ș 3.2 Dispoziii generale privin! recepia !ocu"entaiilor ca!astrale ț ț ț 3.3. Dispoziii cu privire la nu"erotarea ca!astral& ț 3.4. Înc'eierea !e carte funciar& 3.5. $&ile !e atac î"potriva înc'eierii !e carte funciar&3.(. )nularea nu"erelor ca!astrale.3.*. $ererea !e eliberare a e+trasului !e carte funciar& i a certificatului !e sarcini ș 3.,. $ererea !e eliberare a copiilor !up& !ocu"entele aflate în ar'iva oficiului%biroului teritorial i%sau consultarea acestora ș CAPITOLUL IV PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN EVIDENELE DE CADASTRU I Ț Ș  CARTE FUNCIARĂ  -.1. Dip+iii /&n&r%!& ț -.2. S+!u0i+n%r&% "&r&ri!+r p& $!u in)&/r%) "%'%)ru  "%r)& $un"i%r# 4.2.1.-ri"a înscriere în evi!enele !e ca!astru i carte funciar& ț ș 4.2.2. Înscrierea !ez"e"br&"intelor !reptului !e proprietate 4.2.3. Înscrierea actualiz&rii infor"aiilor te'nice ț 4.2.3.1 Înscrierea unei construcii !efinitive e!ificat& pe un teren înscris ț   în cartea funciar& 4.2.3.2 Ra!ierea unei construcii e!ificat& pe un teren înscris în cartea ț  funciar& 4.2.3.3 Docu"entaia ca!astrala !e "o!ificare li"it& ț 4.2.3.4 Docu"entaia ca!astrala !e "o!ificare suprafa& ț ț 4.2.3.5 Docu"entaia ca!astrala !e actualizare a categoriei%!estinaiei ț ț  !e folosin& pentru i"obile înscrise în cartea funciar& ț 4.2.3.( Docu"entaie !e rectificare a erorii !e înregistrare în planul ț  ca!astral !igital. uprapunerea virtual&. uprapunerea real&. 4.2.3.* Docu"entaia ca!astrala !e actualizare a oric&ror altor infor"aii ț ț  te'nice cu privire la i"obil4.2.4. $on!o"iniu4.2.5. Înscrierea posesiei4.2.(. Înscrierea în evi!enele !e ca!astru i carte funciar& a i"obilelor aflate în ț ș  evi!ena unui teritoriu a!"inistrativ/ al c&ror a"plasa"ent este pe un alt ț  teritoriu a!"inistrativ -.*. S+!u0i+n%r&% "&r&ri!+r p& $!u (n)r&rup) 4.3.1. Înscrierea în evi!enele !e ca!astru i carte funciar& a !iferenelor !e ț ș ț  suprafa& în baza certificatului pentru înscrierea în cartea funciar& a ț  posesorului ca proprietar 4.3.2. Înscrierea "o!ific&rilor intervenite ca ur"are a alipirii%!ezlipirii i"obilelor 4.3.3. )parta"entarea%subaparta"entarea%reaparta"entarea 4.3.3.1. Docu"entaie !e aparta"entare a unei construcii 0 con!o"iniu ț ț  pentru înfiinarea unei unit&i in!ivi!uale ț ț 4.3.3.2. Docu"entaie !e subaparta"entare unitate in!ivi!ual&%alipire ț  unitate in!ivi!ual&4.3.3.3. Docu"entaie !e reaparta"entare ț 4.3.3.4. Docu"entaie !e sistare a aparta"ent&rii%con!o"iniu ț 4.3.4. Încetarea !estinaiei !e folosin& co"un& pentru p&rile co"une !in cl&!irile cu "ai "ulte etae sau aparta"ente4.3.4.1. Dispoziii generale ț 4.3.4.2. -roce!ura privin! înscrierea "ansar!ei în evi!enele !e ț  ca!astru i carte funciar&/ în cazul e+tin!erii con!o"iniului prin ș  "ansar!are 4.3.5. Intabularea !reptului !e proprietate public& i a !repturilor reale ș  corespunz&toare acestuia   4.3.(. Intabularea !reptului !e ipotec&   i a privilegiului i"obiliar  ș 4.3.*. Înscrierea actelor !e e+ecutare silit& i"obiliar&  4.3.,. Intabularea !reptului !e proprietate asupra i"obilelor a!use ca aport la capitalul social al unei societ&i co"erciale ț   sau ca ur"are a reorganiz&rii persoanei uri!ice4.3.. Ra!ierea !repturilor reale !in cartea funciar&4.3.1. -roce!ura înscrierii provizorii a !repturilor reale4.3.11. Notarea%ra!ierea actelor i faptelor uri!ice ș 4.3.12. Renunarea la !reptul !e proprietate ț 4.3.13. -roce!ura eliber&rii e+trasului !e carte funciar& i a certificatului !e ș  sarcini4.3.14. -roce!ura eliber&rii copiilor !up& !ocu"entele aflate în ar'iva oficiului%biroului teritorial i%sau consultarea acestora ș -.-. A!)& pr+"&'uri '& (n"ri&r& (n &3i'&n&!& '& "%'%)ru i4%u "%r)& $un"i%r# ț ș 4.4.1. Rectificarea/ "o!ificarea i în!reptarea erorilor "ateriale ale înscrierilor  ș   în ca!astru i cartea funciar& ș 4.4.2. )ctualizare plan ca!astral4.4.3. -roce!ura privin! recepia planurilor parcelare i atribuirea nu"erelor ca!astrale pe planuri parcelare în ve!erea înscrierii în cartea funciar&4.4.4. E+proprierea 0 recepie i înscriere în cartea funciar& ț ș 4.4.5. -roce!ura !e lucru cu privire la c&rile funciare !esc'ise în alte li"bi ț  !ec6t cea ro"6n&4.4.(. Reconstituirea c&rii funciare i a înc'eierii !e carte funciar& ț ș CAPITOLUL VAVIZE I RECEPII PENTRU LUCRĂRILE DE SPECIALITATE Ș Ț 5.1. Dip+iii /&n&r%!& pri3in' %3i%r&% i r&"&pi% !u"r#ri!+r '& p&"i%!i)%)& ț ș ț 5.2. Dip+iii pri3in' %3iu! '& (n"&p&r& % !u"r#rii ț 5.*. Dip+iii pri3in' r&"&p0i% !u"r#ri!+r '& p&"i%!i)%)& ț 5.-. Dip+iii pri3in' %3i%r&% )&6ni"# % &p&r)i&!+r 7u'i"i%r& &$&")u%)& '& ț  &p&r0ii 7u'i"i%ri (n p&"i%!i%r&% )+p+/r%$i&, /&+'&i& 8i "%'%)ru  CAPITOLUL VIDISPOZIII PRIVIND REALIZAREA LUCRĂRILOR SISTEMATICE DE Ț  CADASTRU 9.1. Dip+iii /&n&r%!& ț 9.2. D&$#ur%r&% !u"r#ri!+r i)&%)i"& '& "%'%)ru ș (.2.1. 7rganizarea lucr&rilor siste"atice !e ca!astrau(.2.2. Desf&urarea lucr&rilor preli"inare ș (.2.3. Desf&urarea lucr&rilor te'nice !e specialitate ș (.2.3.1. 8erificarea li"itelor unit&ilor a!"inistrativ9teritoriale ț (.2.3.2. Deter"inarea li"itelor tarlalelor i cvartalelor  ș (.2.3.3. Întoc"irea planurilor parcelare(.2.3.4. Întoc"irea fielor !e interviu ș (.2.3.5. Deter"inarea li"itelor i"obilelor (.2.3.(. $olectarea actelor !e proprietate i i!entificarea !ein&torilor  ș ț (.2.4. Întoc"irea !ocu"entelor te'nice ca!astrale(.2.5. $oninutul !ocu"entaiei te'nice a ca!astrului siste"atic ț ț 9.*. V&ri$i"%r&% '+"u&n)&!+r )&6ni"& %!& "%'%)ru!ui9.-. Pu:!i"%r&% '+"u&n)&!+r )&6ni"&9.5. A")u%!i%r&% '+"u&n)&!+r )&6ni"&9.9. Pr+"&'ur% (n"ri&rii p+&+ru!ui "% pr+pri&)%r n&"+n)&)%)9.;. În"ri&r&% 'in +$i"iu % i+:i!&!+r (n "%r)&% $un"i%r# 9.<. În"6i'&r&% 3&"6i!+r &3i'&n0& 8i %r6i3%r&% '+"u&n)&!+r    CAPITOLUL VIIGLOSAR DE TERMENI TE=NICI. ABREVERI  CAPITOLUL IDISPOZIII GENERALE. OBIECTUL I SCOPUL ÎNSCRIERII ÎN Ț Ș  CADASTRU I CARTEA FUNCIARĂ Ș Ar). 1. -rezentul Regula"ent regle"enteaz& proce!urile !e lucru în "aterie !e ca!astru i carte funciar&. ș Ar). 2.  :1; În subor!inea oficiilor !e ca!astru i publicitate i"obiliar&/ !enu"ite în continuare oficii teritoriale/ funcioneaz& unul sau "ai "ulte birouri !e ca!astru i publicitate i"obiliar&/!enu"ite în continuare birouri teritoriale/ sau/ !up& caz/ birouri !e relaii cu publicul/ ca unit&i f&r& personalitate uri!ic&/ înfiinate confor" preve!erilor legale.:2; <irourile teritoriale sunt co"petente s& efectueze operaiunile !e ca!astru i publicitate i"obiliar& cu privire la i"obilele aflate în unit&ile a!"inistrativ9teritoriale aron!ate acestora. $o"petena teritorial&/ nu"&rul/ precu" i aron!area birourilor teritoriale sunt stabilite confor" ane+ei nr. =.:3; <irourile !e relaii cu publicul/ sunt co"petente s& efectueze operaiunile !e preluare a cererilor/ în ve!erea înregistr&rii acestora la birourile teritoriale co"petente/ respectiv operaiuni !e eliberare a !ocu"entelor. ț Ar). *.  )ctivitatea !e ca!astru i publicitate i"obiliar& este supus& regulilor prev&zute ș  !e $o!ul civil i !e >egea nr. *%1( a ca!astrului i a publicit&ii i"obiliare/ precu" ș ș ț  i nor"elor speciale privitoare la ca!astru i publicitatea i"obiliar&/ cuprinse în alte ș ș  legi. Ar). -.  :1; iste"ul integrat !e ca!astru i carte funciar& cuprin!e evi!ena te'nic& i ș   uri!ic& a i"obilelor !in aceeai unitate a!"inistrativ9teritorial&? co"un&/ ora sau "unicipiu.:2; În situaia în care aplicaia infor"atic& integrat&/ utilizat& la nivel naional ca "e!iu !e lucru unic/ genereaz& rapoarte structurate confor" registrelor inute în ț  for"at analog/ înscrierea în continuare !e "eniuni în aceste registre !e c&tre birourile teritoriale este facultativ&. :3; Entit&t&ile !e baz& ale siste"ului integrat !e ca!astru i carte funciar& sunt ț ș  i"obilul i proprietarul. -rin i"obil/ se înelege terenul/ cu sau f&r& construcii/ !e pe ș  teritoriul unei unit&i a!"inistrativ9teritoriale/ aparin6n! unuia sau "ai "ultor proprietari/ care se i!entific& printr9un nu"&r ca!astral unic. Ar). 5.  :1; $a!astrul se realizeaz& la nivelul unit&ilor a!"inistrativ9teritoriale/ etapizat/ pe sectoare ca!astrale.:2; $a!astrul realizeaz& i!entificarea/ "&surarea/ !escrierea i înregistrarea i"obilelor în !ocu"entele ca!astrale i reprezentarea acestora pe '&ri i planuri ca!astrale. :3; @uncia te'nic& a ca!astrului se realizeaz& prin !eter"inarea/ pe baz& !e "&sur&tori/ a poziiei li"itelor !intre i"obilele învecinate. >ucr&rile se e+ecut& prin orice "eto!& care s& asigure precizia i"pus&/ respectiv "eto!e topo9geo!ezice/ fotogra""etrice/ grafice sau co"binate.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks