PA Bab 1

PA Bab 1
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
  Bab 1 1.   Aspek pembangunan negara yang diberi tumpuan oleh kerajaan (a)   Meningkatkan kehidupan golongan miskin (b)   Menyediakan peluang pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan (c)   Menyediakan kemudahan pendidikan, kesihatan dan perumahan (d)   Memastikan persekitaran kerja yang lebih baik (e)   Melindungi alam sekitar 2.   Dua aspek yang dapat dipantau oleh kerajaan melalui Indeks Kualiti Hidup Malaysia (IKHM) (a)   Kesan pembangunan terhadap kualiti hidup (b)   Kesan pembangunan terhadap kesejahteraan rakyat 3.   Komponen dan petunjuk dalam Indeks Kualiti Hidup Malaysia (IKHM) (a)   Pendidikan    Kadar Celik Huruf    Kadar Penyertaan Prasekolah    Kadar Penyertaan Sekolah Menengah    Nisbah Guru-Murid Sekolah Rendah    Nisbah Guru-Murid Sekolah Menengah    Peratusan Guru Siswazah (b)   Pengangkutan Dan Komunikasi    Kereta Dan Motorsikal Persendirian    Telefon Talian Tetap Dan Mudah Alih    Pelanggan Internet Termasuk Jalur Lebar    Indeks Pembangunan Jalan Raya (c)   Perumahan    Peratusan Unit Rumah Kos Rendah Kepada Jumlah Isi Rumah Berpendapatan Rendah    Peratusan Unit Rumah Dengan Bekalan Air Paip    Peratusan Unit Rumah Dengan Bekalan Elektrik (d)   Kebudayaan Dan Liburan     Keahlian Perpustakaan Awam    Penonton Televisyen    Penginap Hotel Domestik    Penonton Istana Budaya    Pelawat Muzium    Pengunjung Pawagam (e)   Pendapatan Dan Pengagihan    Pendapatan Per Kapita Sebenar    Pekali Gini    Kadar Kemiskinan (f)   Keselamatan Awam    Jenayah    Kemalangan Jalan Raya (g)   Kesihatan    Jangka Hayat Semasa Lahir Bagi Lelaki    Jangka Hayat Semasa Lahir Bagi Perempuan    Nisbah Doktor-Penduduk    Kadar Kematian Bayi    Kadar Kematian Ibu Bersalin (h)   Penyertaan Sosial    Pengundi Berdaftar    Keahlian Dalam Pertubuhan Bukan Bermotifkan Keuntungan Berdaftar    Persatuan Penduduk Berdaftar (i)   Alam Sekitar    Kualiti Udara    Kualiti Air    Kawasan Berhutan (j)   Kehidupan Keluarga    Nisbah Penceraian    Saiz Isi Rumah    Jenayah Juvenil     Pendapatan Purata Isi Rumah (k)   Persekitaran Kerja    Kadar Pengangguran    Pertikaian Perusahaan    Kehilangan Hari Bekerja Kerana Tindakan Perusahaan    Kadar Kemalangan Perusahaan    Kesaksamaan Gender Dalam Penyertaan Tenaga Buruh 4.   Kepentingan membina Negara maju dan sejahtera (a)   Menyejahterakan dan membahagiakan rakyat (b)   Mengkatkan taraf hidup rakyat (c)   Melanjutkan jangka hayat rakyat (d)   Menjadi Negara bahagia (e)   Meningkatkan keupayaan sains dan teknologi 5.   Langkah untuk membina Negara maju dan sejahtera (a)   Menyuburkan budaya ilmu (b)   Mentransformasikan pendidikan (c)   Mempererat perpaduan kaum (d)   Menjamin keadilan sosial (e)   Mengamalkan budaya ketepatan Bab 2 1.   Isu-isu sensitif yang menyebabkan rusuhan kaum    Kedudukan istimewa orang Melayu    Kedudukan bahasa Melayu    Hak kewarganegaraan    Kesetiaan kaum bukan Melayu    Perbezaan dan kedudukan agama serta budaya 2.   Fungsi Majlis Gerakan Negara (MAGERAN)    Mengembalikan keamanan dan undang-undang     Menentukan pemerintahan Negara yang licin dan sempurna    Mewujudkan keadaan harmoni dan saling mempercayai antara kaum 3.   Anggota Majlis Perundingan Negara    Wakil parti politik    Wakil Kerajaan Negeri    Wakil badan profesional    Wakil kesatuan sekerja    Ahli perniagaan    Tokoh agama    Kakitangan awam    wartawan 4.   Objektif Rukun Negara    Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat    Memelihara cara hidup demokratik    Mencipta masyarakat yang adil    Membentuk sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan pelbagai corak    Membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden 5.   Prinsip Rukun Negara    Kepercayaan kepada tuhan    Ksetiaan kepada raja dan Negara    Keluhuran perlembagaan    Kedaulatan undang-undang    Kesopanan dan kesusilaan 6.   Strategi Pengisian Rukun Negara    Melaksanakan dasar dan garis panduan supaya proses perpaduan dapat dipercepat    Menggariskan prinsip-prinsip yang harus diikuti dna diamalkan oleh rakyat    Menyedarkan rakyat tentang kesan buruk yang menimpa Negara akibat rusuhan kaum    Menggalakkan amalan toleransi dan tatasusila yang mulia 7.   Cabaran Wawasan 2020     Mewujudkan Negara Malaysia bersatu    Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas    Mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik    Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika    Mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur    Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif    Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi    Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi    Mewujudkan masyarakat makmur 8.   Strategi Pengisian Wawasan 2020    Meningkatkan kualiti tenaga kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan Negara    Mengubah sikap dan nilai    Memberikan tekanan terhadap bidang sains dan teknologi    Membuat rancangan yang sistematik dan teratur    Menggalakkan sektor swasta supaya memainkan peranan yang lebih dinamik 9.   Nilai Konsep 1 Malaysia    Budaya kecemerlangan    Ketabahan    Rendah hati    Penerimaan    Kesetiaan    Meritokrasi    Pendidikan    Integriti 10.   Aspek penting dalam nilai ‘meritokrasi’ dalam Konsep 1Malaysia      Menekankan persaingan secara terbuka    Pemilihan berasaskan prestasi dan budaya cemerlang
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks