Documents

86 views

Makabayan Songs

Makabayan Songs
of 5

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  AKO AY PILIPINO KUH LEDESMA Ako ay Pilipino Ang dugo'y maharlika Likas sa aking puso Adhikaing kay ganda Sa Pilipinas na aking bayan Lantay na Perlas ng Silanganan Wari'y natipon ang kayamanan ng Maykapal Bigay sa 'king talino Sa mabuti lang laan Sa aki'y katutubo Ang maging mapagmahal Chorus: Ako ay Pilipino, Ako ay Pilipino Isang bansa isang diwa Ang minimithi ko Sa Bayan ko't Bandila Laan Buhay ko't Diwa Ako ay Pilipino, Pilipinong totoo Ako ay Pilipino, Ako ay Pilipino Taas noo kahit kanino Ang Pilipino ay ako!    PILIPINAS KONG MAHAL FRANCISCO SANTIAGO Ang bayan ko'y tanging ikaw Pilipinas Kong Mahal Ang puso ko at buhay man Sa iyo'y ibibigay Tungkulin kong gagampanan Na lagi kang paglingkuran Ang laya mo'y babantayan Pilipinas kong Hirang...   BAYAN KO FREDDIE AGUILAR Ang bayan kong Pilipinas Lupain ng ginto't bulaklak Pag-ibig na sa kanyang palad Nag-alay ng ganda't dilag At sa kanyang yumi at ganda Dayuhan ay nahalina Bayan ko, binihag ka Nasadlak sa dusa CHORUS Ibon mang may layang lumipad Kulungin mo at umiiyak Bayan pa kayang sakdal-dilag Ang 'di magnasang makaalpas Pilipinas kong minumutya Pugad ng luha at dalita Aking adhika Makita kang sakdal laya AD LIB [Repeat Chorus]   IKAW, AKO TAYONG LAHAT MAGKAKAPATID Humuhuni ang ibon Nagsasayaw sa hangin at laging masaya bakit kaya ang tao may isip at talino nalulungkot pa siya Matutuhan lang ng bawat nilikha Ang umibig sa tao’t daigdig   Lungkot nila’y mapapawi ligaya’y ngingiti  Pagibig at pag-asa Ang damdaming gigising sa taong mahimbing Ang tunay na ligaya sa ating puso Muling magniningning Ikaw at ako Hindi man magkalahi Ay dapat matutong magmahal Ituring mong tayong lahat ay magkakapatid Tingnan niyo ang sarili Sa ating kapwa tao Ikaw, ako, taoyng lahat ay magkakapatid Ikaw at ako Hindi man magkalahi ay dapat matutong magmahal Isipin mong ikaw, ako tayong lahat Tayong lahat magkakapatid
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks